strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 

Tipy

 

Po­rad­ni­ko­wy por­tal o cha­rak­te­rze spo­łecz­no­ścio­wym gro­ma­dzi ra­dy i wska­zów­ki in­ternautów z wie­lu ob­sza­rów ży­cia. Przy­dat­ność pod­po­wie­dzi oce­nia­ją wszyst­kie oso­by od­wie­dza­ją­ce stro­nę. Czy­ta­ją­cy mo­gą od­dać głos przez sys­tem ocen lub po pro­stu sko­men­to­wać da­ną po­ra­dę.

Po­ra­dy po­gru­po­wa­ne są w od­po­wied­nie ka­te­go­rie te­ma­tycz­ne. Do­dat­ko­wo od­na­le­zie­nie in­tere­su­ją­ce­go użyt­kow­ni­ka wpi­su uła­twia wy­szu­ki­war­ka.

Ser­wis TIPY. PL po­sia­da rów­nież wer­sję przy­sto­so­wa­ną do urzą­dzeń mo­bil­nych: m.tipy.pl.

 

  Statystyki miesięczne serwisu:
  RU:
PV:

2 941 523
     16 440 530
 
  Źródło: Gemius/PBI, grudzień 2018,
              platforma total

 

 

 

 

 

Tipy.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej