strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 

Styl


Styl.pl to luk­su­so­wy por­tal dla ko­biet w port­fo­lio Gru­py Interia.pl. W Styl.pl użyt­kow­ni­cy znaj­dą ar­ty­ku­ły i zdję­cia po­cho­dzą­ce z pre­sti­żo­wych ma­ga­zy­nów wy­daw­nic­twa Bau­er: Twój STYL, PANI i SHOW, oraz ma­te­ria­ły przy­go­to­wy­wa­ne przez dzien­ni­ka­rzy por­ta­lu.

Gru­pą do­ce­lo­wą są przede wszyst­kim ko­biety w wie­ku 25 – 45 lat, któ­re po­szu­ku­ją w in­ter­ne­cie nie­ba­nal­nych tre­ści, nie­ustan­nie roz­wi­ja­ją swo­ją oso­bo­wość, ta­len­ty oraz wie­dzę.

Styl.pl to kom­pen­dium wie­dzy ko­bie­cej – od in­for­ma­cji o bie­żą­cych tren­dach w mo­dzie do ma­te­ria­łów dla przy­szłych i obec­nych mam. Na na­szych stro­nach pu­bli­ku­je­my też no­wo­ści ko­sme­tycz­ne, go­rą­ce wie­ści z ży­cia gwiazd i ty­sią­ce prze­pi­sów ku­li­nar­nych.

Na uwa­gę za­słu­gu­ją ob­szer­ne wy­wia­dy, re­por­ta­że i fe­lie­to­ny, m.in. Syl­wii Chut­nik, Aga­ty Pas­sent, Kry­sty­ny Ko­fty i Mag­dy Ges­sler.

Użyt­kow­nicz­ki, któ­re in­te­re­su­ją się mo­dą, znaj­dą u nas pięk­ne se­sje zdję­cio­we oraz set­ki ty­się­cy zdjęć z po­ka­zów mo­dy uzna­nych kre­ato­rów i naj­cie­kaw­szych mło­dych pro­jek­tan­tów.

 

  Statystyki miesięczne serwisu:
  RU:
PV:

1 912 196
7 839118
 
  Źródło: Gemius/PBI, grudzień 2018,
              platforma total

 

 

 

 

 

Styl.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej