strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 

Smaker

 

Smaker.pl to je­­den z naj­wię­k­szych spo­­łe­cz­no­­­ścio­­wych se­r­wi­­sów ku­­li­­na­r­nych. Jest prze­­zna­­czo­­ny za­­ró­w­no dla lu­­dzi ko­­cha­­ją­­cych go­­to­­wać, jak i tych, któ­­rzy do­­pie­­ro od­kry­­wa­­ją uro­­ki ku­ch­ni.

W se­r­wi­­sie zna­­leźć mo­ż­na przede wszy­st­kim prze­­pi­­sy, do­­mo­­we po­­ra­­dy, a ta­k­że ca­­łe play­­li­­sty ku­­li­­na­r­nych wi­­deo pu­­bli­­ko­­wa­­nych przez in­­te­r­nau­­tów. Ze swo­­ich ulu­­bio­­nych prze­­pi­­sów i ar­ty­­ku­­łów uży­t­ko­w­ni­­cy (za­­ró­w­no za­­re­­je­­stro­­wa­­ni, jak i nie­za­­re­­je­­stro­­wa­­ni) mo­­gą two­­rzyć ksią­ż­ki ku­­cha­r­skie, któ­­re po wy­­dru­­ko­­wa­­niu bę­­dą dla nich in­­spi­­ra­­cją w ku­­che­n­nych przy­­go­­dach. Po­­na­d­to w Sma­­ke­rze mo­ż­na zna­­leźć da­r­mo­­we e-bo­­o­ki, ar­ty­­ku­­ły re­­da­k­to­­rów se­r­wi­­su, in­­fo­r­ma­­cje o ku­­li­­na­r­nych wy­­da­­rze­­niach, no­­wo­­­ściach ksią­ż­ko­­wych oraz ko­n­ku­r­sach dla uży­t­ko­w­ni­­ków.

Se­r­wis uzu­­pe­ł­nia­­ją ta­­kie udo­­go­d­nie­­nia, jak ta­­bli­­ce ka­­lo­­ry­cz­ne, mi­­nu­t­nik, czy pro­­du­k­to­­pe­­dia.

Sza­­ta gra­­fi­cz­na no­­we­­go Sma­­ke­ra i za­­sto­­so­­wa­­nie no­­wo­­cze­­snych roz­­wią­­zań, umo­ż­li­­wia uży­t­ko­w­ni­­kom in­­tu­­i­cy­j­ne ko­­rzy­­sta­­nie z se­r­wi­­su – prze­­pi­­sy po­­dzie­­lo­­ne są na ka­­te­­go­­rie, a wy­­szu­­ki­­wa­­nie zró­ż­ni­­co­­wa­­no nie ty­l­ko ze wzglę­­du na skła­d­ni­­ki, ale ta­k­że czas przy­­go­­to­­wa­­nia, tru­d­ność oraz koszt.

Sma­ker. pl to mie­j­sce spo­­t­kań, dys­­ku­­sji na fo­­rum, ty­­się­­cy ko­­me­n­ta­­rzy – to spo­­łe­cz­ność lu­­dzi dzie­­lą­­ca się prze­­pi­­sa­­mi, po­­ra­­da­­mi i do­­brą ene­r­gią.

Sma­ker.pl – dla lu­­dzi ze sma­­kiem!

  Statystyki miesięczne serwisu:
  RU:
PV:

4 715 890
39 603 897
 
  Źródło: Gemius/PBI, grudzień 2018,
              platforma total

 

 

 

 

 

Smaker.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej