strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 

MaxModels

 

To naj­więk­szy na pol­skim ryn­ku (1 miej­sce w Me­ga­pa­nel) ser­wis spo­łecz­no­ścio­wy dla osób za­wo­do­wo zwią­za­nych z bran­żą mo­do­wą oraz tych, któ­re sta­wia­ją pierw­sze kro­ki w tym śro­do­wi­sku. Ser­wis umoż­li­wia pu­bli­ka­cję port­fo­lio, wy­szu­ki­wa­nie osób chęt­nych do współ­pra­cy, na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów bi­zne­so­wych oraz wy­mia­nę do­świad­czeń.

W MaxModels.pl za­re­je­stro­wa­nych jest już po­nad 150 000 mo­de­lek i mo­de­li oraz fo­to­gra­fo­wie, sty­li­ści, fry­zje­rzy, wi­za­ży­ści i pro­jek­tan­ci, któ­rzy łącz­nie opu­bli­ko­wa­li już po­nad 4 mln zdjęć. Sek­cja re­dak­cyj­na ser­wisu pre­zen­tu­je in­for­ma­cje o tren­dach, wy­da­rze­niach bran­żo­wych – ca­stin­gach, po­ka­zach mo­dy oraz ce­le­bry­tach świa­ta mo­dy.

 

  Statystyki miesięczne serwisu:
  RU:
PV:

348 565
56 385 470
 
  Źródło: Gemius/PBI, grudzień 2018,
              platforma total

 

 

 

 

 

Maxmodels.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej