strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 

Mam Dziecko Interia

 

Pa­ren­tin­go­wy ser­wis w port­fo­lio Gru­py Interia.pl, w któ­rym naj­sil­niej­szą gru­pę de­mo­gra­ficz­ną sta­no­wią użyt­kow­ni­cy w wie­ku 25 – 45 lat.

Ser­wis skie­ro­wa­ny jest za­rów­no do ro­dzi­ców, jak i osób pla­nu­ją­cych cią­żę. Znaj­dą w nim po­ży­tecz­ne wska­zów­ki jak pie­lę­gno­wać i zaj­mo­wać się dzieć­mi od no­wo­rod­ków po na­sto­lat­ki, po­ra­dy jak ra­dzić so­bie z pro­ble­ma­mi do­ty­czą­cy­mi zdro­wia i re­la­cji ro­dzi­ców oraz spo­so­by na spę­dza­nie cza­su z dzieć­mi.

Swo­imi do­świad­cze­nia­mi chęt­nie dzie­lą się rów­nież na fo­rum. Tam od­po­wie­dzi na nur­tu­ją­ce ich kwe­stie udzie­la­ją nie tyl­ko in­ni ro­dzi­ce za­in­te­re­so­wa­ni te­ma­ty­ką pa­ren­tin­go­wą, ale rów­nież na­si eks­per­ci.

 

  Statystyki miesięczne serwisu:
  RU:
PV:

814 422
1 928 719
 
  Źródło: Gemius/PBI, grudzień 2018,
              platforma total

 

 

 

 

 

Interia Mam Dziecko

 

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej