strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 

Kobieta Interia

 

Ser­wis ko­bie­co-po­rad­ni­ko­wy w port­fo­lio Grupy Interia.pl skie­ro­wa­ny przede wszyst­kim do ko­biet w wie­ku 25 – 45 lat.

Zdro­wie, die­ty, uro­da i ku­li­na­ria to te­ma­ty, na któ­rych kon­cen­tru­je­my się naj­bar­dziej. Na­szym za­da­niem jest do­star­cze­nie na­szym użyt­kow­nicz­kom jak naj­więk­szej ilo­ści od­po­wie­dzi na nur­tu­ją­ce je py­ta­nia oraz udzie­lić im jak naj­wię­cej po­rad do­ty­czą­cych aspek­tów co­dzien­ne­go ży­cia. One rów­nież chęt­nie ży­cio­wym do­świad­cze­niem dzie­lą się na fo­rum na­sze­go ser­wi­su.

W ser­wi­sie Ko­bie­ta.in­te­ria.pl pu­bli­ku­je­my rów­nież in­spi­ra­cje mo­do­we, ar­ty­ku­ły do­ty­czą­ce psy­cho­lo­gii i re­la­cji z ludź­mi oraz wy­wia­dy z cie­ka­wy­mi oso­bi­sto­ścia­mi i wia­do­mo­ści z ży­cia gwiazd. Po­le­ca­my też cie­ka­we książ­ki, fil­my, wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne ora­z… naj­lep­sze oka­zje i pro­mo­cje pol­skich skle­pów.

 

  Statystyki miesięczne serwisu:
  RU:
PV:

2 147 566
13 239 117
 
  Źródło: Gemius/PBI, grudzień 2018,
              platforma total

 

 

 

 

 

Interia Kobieta

 

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej