strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 

Grazia

 

In­ter­ne­to­we wy­da­nie ma­ga­zy­nu Gra­zia. Ser­wis przy­go­to­wy­wa­ny jest we współ­pra­cy z pol­ską re­dak­cją cza­so­pi­sma oraz ze­spo­łem współ­pra­cu­ją­cym z wy­da­nia­mi on­li­ne Gra­zii z ca­łe­go świa­ta.

Użyt­kow­ni­cy mo­gą prze­czy­tać tu wy­wia­dy z roz­mów­ca­mi Gra­zii, fe­lie­to­ny Pau­li­ny Mły­nar­skiej, Ka­ro­li­ny Kor­win-Pio­trow­skiej i Mi­cha­ła Za­czyń­skie­go, po­znać no­wo­ści mo­do­we i uro­do­we po­le­ca­ne przez tren­set­te­rów te­go wy­zna­cza­ją­ce­go tren­dy ma­ga­zy­nu.

Cie­ka­wy­mi ru­bry­ka­mi są Fa­shion Ju­ry i Łow­ca Sty­lu, w któ­rym sty­li­ści Gra­zii oce­nia­ją kre­acje gwiazd i ce­le­bry­tów, ale rów­nież chwa­lą ory­gi­nal­ne sty­li­za­cje swo­ich czy­tel­ni­czek.

 

  Statystyki miesięczne serwisu:
  RU:
PV:

284 591
456 425
 
  Źródło: Gemius/PBI, październik 2017,
              platforma total

 

 

 

 

 

Grazia.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej