strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 

Durszlak

 

Naj­więk­szy ser­wis sku­pia­ją­cy pol­skie blo­gi ku­li­nar­ne. Ser­wis po­wstał by uła­twić po­ru­sza­nie się w ku­li­nar­nej blo­gos­fe­rze oraz uspraw­nić śle­dze­nie no­wo­ści pu­bli­ko­wa­nych na blo­gach ku­li­nar­nych.

Dzię­ki cał­ko­wi­cie od­mie­nio­ne­mu wy­glą­do­wi oraz no­wym funk­cjom, tro­pie­nie no­wych sma­ków jest te­raz jesz­cze prost­sze i przy­jem­niej­sze.

Jest to miej­sce, w któ­rym wszy­scy in­ter­nau­ci za­in­te­re­so­wa­ni au­tor­ski­mi prze­pi­sa­mi blo­ge­rów mo­gą w ła­twy spo­sób zna­leźć te naj­cie­kaw­sze i naj­bar­dziej ape­tycz­ne.

 

  Statystyki miesięczne serwisu:
  RU:
PV:

968 344
3 178 966
 
  Źródło: Gemius/PBI, luty 2018,
              platforma total

 

 

 

 

 

Durszlak.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej