strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 
 
CENNIK
 
OFERTA
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM DESKTOP
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM MOBILE
 
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM
 

Standardowe formy reklamowe

Zapraszamy do korzystania ze standardowych form reklamy dostarczanych przez Portal INTERIA.PL Usługi reklamowe świadczone są zgodnie z “Regulaminem świadczenia usług reklamowych INTERIA.PL”.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji na temat wybranej formy reklamowej: 

Billboard
     

Billboard

 

Billboard

 

Re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­cza­na na gó­rze stro­ny w miej­scu tra­dy­cyj­ne­go ban­ne­ra, o zde­cy­do­wa­nie więk­szym roz­mia­rze niż tra­dy­cyj­ny ban­ner. Ro­zmia­ry: 750 x 100 pik­se­li i po­jem­ność do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Gó­ra, wy­cen­tro­wa­ny, pod na­głów­kiem stro­ny.

 

Za­le­ty
Miej­sce na­tu­ral­nie kon­cen­tru­ją­ce wzrok, za­pew­nia wy­so­ką oglą­dal­ność, po­zwa­la na roz­bu­do­wa­ne i atrak­cyj­ne kre­acje, ide­al­ny do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku, pre­zen­ta­cji ha­seł i dłuż­szych tre­ści bo­ga­tych w gra­fi­kę.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Grazia.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Double Bilboard
     

Double Bilboard

 

Double Bilboard


Re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­cza­na w gó­rze stro­ny WWW w miej­scu tra­dy­cyj­ne­go ban­ne­ra, o wy­so­ko­ści dwu­krot­nie wyż­szej niż bil­l­bo­ard. Ro­zmiar: 750x200 pik­se­li i po­jem­ność do 40 kB.

Lo­ka­li­za­cja
Gó­ra, wy­cen­tro­wa­ny, pod na­głów­kiem stro­ny.

Za­le­ty
Miej­sce na­tu­ral­nie kon­cen­tru­ją­ce wzrok, za­pew­nia wy­so­ką oglą­dal­ność, po­zwa­la na roz­bu­do­wa­ne i atrak­cyj­ne kre­acje, ide­al­ny do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku, pre­zen­ta­cji ha­seł i dłuż­szych tre­ści bo­ga­tych w gra­fi­kę. Więk­szy roz­miar od stan­dar­do­we­go bil­l­bo­ar­du po­zwa­la na lep­sze za­pre­zen­to­wa­nie pro­duk­tu.

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Grazia.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Double Wideboard
     

Double Wideboard

 

Double Wideboard

 

Re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­cza­na cen­tral­nie w gór­nej czę­ści stro­ny, a roz­mia­rach więk­szych niż stan­dar­do­wy bil­l­bo­ard. Ro­zmiar: 950 x 300 pik­se­li, wa­ga: do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Gó­ra, wy­cen­tro­wa­ny, pod na­głów­kiem stro­ny.


Za­le­ty
Miej­sce na­tu­ral­nie kon­cen­tru­ją­ce wzrok, za­pew­nia wy­so­ką oglą­dal­ność, po­zwa­la na roz­bu­do­wa­ne i atrak­cyj­ne kre­acje, ide­al­ny do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku, pre­zen­ta­cji ha­seł i dłuż­szych tre­ści bo­ga­tych w gra­fi­kę. Zwięk­szo­na prze­strzeń do pre­zen­ta­cji gra­fi­ki.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Expand Billboard
     

Expand Billboard

 

Expand Billboard

 

In­te­rak­tyw­ny Bil­l­bo­ard, któ­ry po na­je­cha­niu na nie­go kur­so­rem my­szy „roz­wi­ja się” do więk­sze­go roz­mia­ru, po­zwa­la­jąc na wy­ko­rzy­sta­nie do­dat­ko­wej po­wierzch­ni dla pre­zen­ta­cji. Mak­sy­mal­ne roz­mia­ry po roz­wi­nię­ciu: 750 x 300 pik­se­li i po­jem­ność do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Gó­ra, wy­cen­tro­wa­ny, pod na­głów­kiem stro­ny.

 

Za­le­ty
Zwięk­szo­na atrak­cyj­ność prze­ka­zu, po­zwa­la za­sto­so­wać „te­aser”, na­je­cha­nie po­wo­du­je roz­wi­nię­cie re­kla­my i za­pre­zen­to­wa­nie do­dat­ko­wej tre­ści, w peł­ni wy­ko­rzy­stu­je in­te­rak­tyw­ność.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Expand Brandmark
     

Expand Brandmark

 

Expand Brandmark

 

Expand brand­mark mo­że mieć do­wol­ny kształt, wy­świe­tla się „na wierz­chu” okna prze­glą­dar­ki a po na­je­cha­niu my­szą roz­wi­ja się do więk­sze­go roz­mia­ru. Moż­na go prze­su­wać w obrę­bie okna prze­glą­dar­ki, w któ­rym wy­świe­tlana jest stro­na WWW. Re­kla­ma mu­si za­wie­rać wi­docz­ny przy­cisk za­mknię­cia „X”. Ko­niecz­ne jest po­da­nie ogra­ni­cze­nia licz­by kon­tak­tów z re­kla­mą na użyt­kow­ni­ka. Mak­sy­mal­ne roz­mia­ry: do 336 x 280 px przed roz­wi­nię­ciem, 500 x 400 px po roz­wi­nię­ciu i po­jem­ność do 40 kB. Cap­ping w pa­kie­cie.


Lo­ka­li­za­cja
Śro­dek stro­ny.


Za­le­ty
Bar­dzo wy­so­ka oglą­dal­ność i zwięk­szo­na atrak­cyj­ność prze­ka­zu, ścią­ga uwa­gę i wy­mu­sza pod­ję­cie ak­cji przez użyt­kow­ni­ka, świet­nie na­da­je się do pre­zen­to­wa­nia gra­fi­ki, prze­kie­ro­wu­je po klik­nię­ciu.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Expand Corner
     

Expand Corner

 

Expand Corner

 

In­te­rak­tyw­na re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­cza­na w gór­nej, pra­wej czę­ści stro­ny w for­mie za­gię­te­go ro­gu stro­ny. Po na­je­cha­niu na nią kur­so­rem my­szy „roz­wi­ja się” do więk­sze­go roz­mia­ru imi­tu­jąc efekt od­sło­nię­tej stro­ny książ­ki. Ro­zmiar: 120 x 120 pik­se­li przed roz­wi­nię­ciem i 520 x 520 pik­se­li po roz­wi­nię­ciu. Wa­ga: do 30 kB


Lo­ka­li­za­cja
Gór­na, pra­wa część stro­ny w for­mie za­gię­te­go ro­gu stro­ny.


Za­le­ty
Zwięk­szo­na atrak­cyj­ność prze­ka­zu, po­zwa­la za­sto­so­wać „te­aser”, na­je­cha­nie po­wo­du­je roz­wi­nię­cie re­kla­my i za­pre­zen­to­wa­nie do­dat­ko­wej tre­ści, w peł­ni wy­ko­rzy­stu­je in­te­rak­tyw­ność, po­zwa­la na za­pre­zen­to­wa­nie pro­duk­tu w du­żych roz­mia­rach.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Expand Navibox
     

Expand Navibox

 

Expand Navibox

 

In­te­rak­tyw­ny Na­vi­box, któ­ry po na­je­cha­niu na nie­go kur­so­rem my­szy „roz­wi­ja się” do więk­sze­go roz­mia­ru, po­zwa­la­jąc na wy­ko­rzy­sta­nie do­dat­ko­wej po­wierzch­ni dla pre­zen­ta­cji. Mak­sy­mal­ne roz­mia­ry po roz­wi­nię­ciu: 600 x 250 pik­se­li i po­jem­ność do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Pra­wa ko­lum­na.


Za­le­ty
Zwięk­szo­na atrak­cyj­ność prze­ka­zu, po­zwa­la za­sto­so­wać „te­aser”, na­je­cha­nie po­wo­du­je roz­wi­nię­cie re­kla­my i za­pre­zen­to­wa­nie do­dat­ko­wej tre­ści, w peł­ni wy­ko­rzy­stu­je in­te­rak­tyw­ność, po­zwa­la na za­pre­zen­to­wa­nie pro­duk­tu w du­żych roz­mia­rach.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Expand Rectangle
     

Expand Rectangle

 

Expand Rectangle

 

In­te­rak­tyw­ny rec­tan­gle, któ­ry po na­je­cha­niu na nie­go kur­so­rem my­szy „roz­wi­ja się” w pra­wo do więk­sze­go roz­mia­ru, po­zwa­la­jąc na wy­ko­rzy­sta­nie do­dat­ko­wej po­wierzch­ni dla pre­zen­ta­cji. Mak­sy­mal­ne roz­mia­ry po roz­wi­nię­ciu: 600x250 pik­se­li i po­jem­ność do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
W środ­ku tek­stu ar­ty­ku­łu.


Za­le­ty
Wy­so­ka oglą­dal­ność dzię­ki kon­tra­sto­wi z tek­stem ar­ty­ku­łu, ide­al­ny do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku i pre­zen­to­wa­nia pro­duk­tu, prze­kie­ro­wu­je po klik­nię­ciu. Ro­zwi­ja­ny for­mat stwa­rza do­dat­ko­wą prze­strzeń dla kre­acji i jest do­dat­ko­wym bodź­cem przy­ku­wa­ją­cym uwa­gę użyt­kow­ni­ka.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Half Page
     

Half Page

 

Half Page

 

Wiel­ko­for­ma­to­wa re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­czo­na w gór­nej czę­ści pra­wej ko­lum­ny stro­ny. Emi­to­wa­na jest na stro­nach z ar­ty­ku­ła­mi re­dak­cyj­ny­mi, bez stron głów­nych ser­wi­sów i sek­cji. Ro­zmiar: 300 x 600 pik­se­li, wa­ga: do 60 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Gór­na czę­ści pra­wej ko­lum­ny stro­ny.


Za­le­ty
Bar­dzo du­ży roz­miar – zwra­ca uwa­gę, uła­twia pre­zen­ta­cję pro­duk­tów.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl,  Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Mailing reklamowy
     

Mailing reklamowy

 

Mailing reklamowy

 

Do­ty­czy użyt­kow­ni­ków ser­wi­sów pocz­to­wych Pocz­ta.fm oraz Pocz­ta.in­te­ria.pl. Do­stęp­ne for­my ma­ilin­gu to prze­sył­ka (list) na kon­ta użyt­kow­ni­ków ser­wi­su bez­płat­nych kont pocz­to­wych lub stop­ka re­kla­mo­wa, któ­ra do­kle­ja­na jest do ko­re­spon­den­cji wy­cho­dzą­cej i przy­cho­dzą­cej. INTERIA.PL ofe­ru­je moż­li­wość okre­śle­nia ad­re­sa­tów ko­re­spon­den­cji. Usłu­ga ta do­ty­czy wie­lu ka­te­go­rii np. wie­ku, płci, miej­sca za­miesz­ka­nia, za­in­te­re­so­wań, wy­kształ­ce­nia itp. Re­kla­mo­daw­ca uzy­sku­je w ten spo­sób peł­ny obraz wy­bra­nej gru­py do­ce­lo­wej, do któ­rej zo­stał skie­ro­wa­ny prze­kaz re­kla­mo­wy. Moż­li­wy jest tak­że ma­il­ling za­wie­ra­ją­cy za­łącz­nik w po­sta­ci ofer­ty lub do­dat­ko­wej in­for­ma­cji na te­mat Re­kla­mo­daw­cy.


Lo­ka­li­za­cja
Ma­iling re­kla­mo­wy


Za­le­ty
Moż­li­wość pre­cy­zyj­ne­go do­tar­cia do klien­ta, wy­so­ka sku­tecz­ność, na­da­je się do pre­zen­to­wa­nia du­żych ilo­ści tre­ści i gra­fi­ki, prze­kie­ro­wu­je po klik­nię­ciu.

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Multiscreening
     

Multiscreening

 

Multiscreening

 

Re­kla­ma in­te­gru­ją­ca miej­sce Bil­l­bo­ar­da 750 x 100 px lub Do­uble Bil­l­bo­ar­da 750 x 200 px oraz mar­gi­ne­sy ser­wi­su. Bil­l­bo­ard oraz Do­uble Bil­l­bo­ard są ak­tyw­ny­mi for­ma­mi re­kla­mo­wy­mi kie­ru­ją­cy­mi do stron klien­ta. Re­kla­ma na mar­gi­ne­sach, wi­docz­na dla roz­dziel­czo­ści wyż­szej niż 1024 px, nie jest kli­kal­na. Peł­na kre­acja na mar­gi­ne­sach wi­docz­na dla 40% użyt­kow­ni­ków (roz­dziel­czość ekra­nu po­wy­żej 1024 px). Dla po­zo­sta­łych użyt­kow­ni­ków emi­to­wa­ny jest Bil­l­bo­ard lub Do­uble Bil­l­bo­ard (flat fee). No­śni­ki do­stęp­ne w wy­bra­nych ser­wi­sach. Wa­ga: do 80 kB łącz­nie.


Lo­ka­li­za­cja
Gór­na środ­ko­wa część stro­ny oraz prze­strzeń po bo­kach ser­wi­su.


Za­le­ty
Mul­ti­scre­ening two­rzy du­żą prze­strzeń dla kre­acji gra­ficz­nej i przy­ku­wa uwa­gę użyt­kow­ni­ka. Ak­tyw­na część re­kla­my pro­wa­dzi do stron klien­ta.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Navibox
     

Navibox

 

Navibox

 

Re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­czo­na w gór­nej czę­ści pra­wej ko­lum­ny stro­ny. Ro­zmiar: 300 x 250 pik­se­li, wa­ga: do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Gór­na część pra­wej ko­lum­ny stro­ny.


Za­le­ty
Na­tu­ral­nie ścią­ga wzrok od­bior­cy, ide­al­ny do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku, pre­zen­to­wa­nia pro­duk­tu. Prze­kie­ro­wu­je po klik­nię­ciu.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Rectangle
     

Rectangle

 

Rectangle

 

Re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­czo­na w środ­ku ar­ty­ku­łu w wy­bra­nym ser­wi­sie. W związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi tre­ścio­wy­mi ora­z/lub tech­nicz­ny­mi box nie mo­że być emi­to­wa­ny na nie­któ­rych stro­nach WWW ser­wi­sów. Mak­sy­mal­ne roz­mia­ry: do 300 x 250 pik­se­li i po­jem­ność do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Po­środ­ku tek­stu ar­ty­ku­łu.


Za­le­ty
Wy­so­ka oglą­dal­ność dzię­ki kon­tra­sto­wi z tek­stem ar­ty­ku­łu, ide­al­ny do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku i pre­zen­to­wa­nia pro­duk­tu, prze­kie­ro­wu­je po klik­nię­ciu.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Wideboard
     

Standard Wideboard

 

Wideboard

 

Re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­cza­na cen­tral­nie w gór­nej czę­ści stro­ny, a roz­mia­rach więk­szych niż stan­dar­do­wy bil­l­bo­ard. Ro­zmiar: 950 x 150 pik­se­li, wa­ga: do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Gó­ra, wy­cen­tro­wa­ny, pod na­głów­kiem stro­ny.

 

Za­le­ty
Miej­sce na­tu­ral­nie kon­cen­tru­ją­ce wzrok, za­pew­nia wy­so­ką oglą­dal­ność, po­zwa­la na roz­bu­do­wa­ne i atrak­cyj­ne kre­acje, ide­al­ny do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku, pre­zen­ta­cji ha­seł i dłuż­szych tre­ści bo­ga­tych w gra­fi­kę. Zwięk­szo­na prze­strzeń do pre­zen­ta­cji gra­fi­ki.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Triple Billboard
     

Triple Billboard

 

Triple Billboard

 

Re­kla­ma gra­ficz­na umiesz­cza­na w gó­rze stro­ny WWW w miej­scu tra­dy­cyj­ne­go bil­l­bo­ardu, o wy­so­ko­ści trzy­krot­nie wyż­szej niż bil­l­bo­ard. Ro­zmiar: 750 x 300 pik­se­li i po­jem­ność do 40 kB.


Lo­ka­li­za­cja
Gó­ra, wy­cen­tro­wa­ny, pod na­głów­kiem stro­ny.


Za­le­ty
Miej­sce na­tu­ral­nie kon­cen­tru­ją­ce wzrok, za­pew­nia wy­so­ką oglą­dal­ność, po­zwa­la na roz­bu­do­wa­ne i atrak­cyj­ne kre­acje, ide­al­ny do bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku, pre­zen­ta­cji ha­seł i dłuż­szych tre­ści bo­ga­tych w gra­fi­kę. Więk­szy roz­miar od stan­dar­do­we­go bil­l­bo­ardu i do­uble bil­l­bo­ardu po­zwa­la na lep­sze za­pre­zen­to­wa­nie pro­duk­tu.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Maxmodels.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
VideoAd
     

VideoAd

 

VideoAd

 

For­ma re­kla­my umoż­li­wia­ją­ca emi­sję te­le­wi­zyj­ne­go spo­tu re­kla­mo­we­go. W za­leż­no­ści od szyb­ko­ści łą­cza użyt­kow­ni­ka wy­świe­tla­na jest w trzech róż­nych ja­ko­ściach stru­mie­nia wi­deo umoż­li­wia­jąc płyn­ne od­twa­rza­nie fil­mu. INTERIA.PL w ra­mach kam­pa­nii ad­ap­tu­je do­star­czo­ny ma­te­riał źró­dło­wy na po­trze­by emi­sji w In­ter­ne­cie. Film re­kla­mo­wy opa­trzo­ny jest w stan­dar­do­we przy­ci­ski na­wi­ga­cji, umoż­li­wia­jące za­trzy­ma­nie go w do­wol­nym mo­men­cie, wy­ci­sze­nie dźwię­ku, po­wrót do po­cząt­ku oraz je­go po­wtó­rze­nie. Mak­sy­mal­ny czas tr­wa­nia fil­mu wi­deo wy­no­si 30 se­kund a je­go emi­sja roz­po­czy­na się au­to­ma­tycz­nie po za­ła­do­wa­niu re­kla­my lecz z wy­ci­szo­nym dźwię­kiem (dźwięk jest ini­cjo­wa­ny przez użyt­kow­ni­ka przez klik­nię­cie lub na­je­cha­nie). Mak­sy­mal­na ob­ję­tość fil­mu nie mo­że prze­kro­czyć 2 MB. Ko­niecz­ne jest po­da­nie ogra­ni­cze­nia licz­by kon­tak­tów z re­kla­mą na jed­ne­go użyt­kow­ni­ka. Cap­ping w pa­kie­cie. Vi­de­oAd emi­to­wa­ny jest na jed­nym z wy­bra­nych no­śni­ków wy­mie­nio­nych po­ni­żej.


Lo­ka­li­za­cja
Za­leż­na od wy­bra­nej for­my pre­zen­to­wa­nia. Vi­de­oAd emi­to­wa­ny jest na tra­dy­cyj­nych for­mach re­kla­mo­wych (np. na­vi­box, brand­mark).


Za­le­ty
Bar­dzo wy­so­ka oglą­dal­ność i du­ża atrak­cyj­ność prze­ka­zu, ścią­ga uwa­gę i wy­mu­sza pod­ję­cie ak­cji przez użyt­kow­ni­ka, moż­li­wość prze­nie­sie­nia kam­pa­nii te­le­wi­zyj­nych na ob­szar In­ter­ne­tu, prze­kie­ro­wu­je po klik­nię­ciu.

 

For­mat do­stęp­ny w ser­wi­sach:
Styl.pl, Deccoria.pl, Kobieta.Interia.pl, Mamdziecko.Interia.pl, Smaker.pl

     
POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Artykuł sponsorowany
     

Artykuł sponsorowany

 

Artykuł sponsorowany

 

Usłu­ga po­zwa­la­ją­ca na za­miesz­cze­nie tek­stu ar­ty­ku­łu w ra­mach wy­bra­nych ser­wi­sów wcho­dzą­cych w skład sie­ci AdSTYLE.

Ar­ty­kuł spon­so­ro­wa­ny po­zwa­la na przed­sta­wie­nie użyt­kow­ni­kom du­żej ilo­ści in­for­ma­cji (max. 10 000 zna­ków). Do­dat­ko­wo ist­nie­je moż­li­wość za­miesz­cze­nia zdjęć, ma­te­ria­łów vi­deo, lin­ków kie­ru­ją­cych do ser­wi­su Klien­ta (wszyst­kie ma­te­ria­ły do­star­cza Klient, AdSTYLE nie od­po­wia­da za treść ar­ty­ku­łu spon­so­ro­wa­ne­go). Treść ar­ty­ku­łu po­win­na od­po­wia­dać te­ma­ty­ce ser­wi­su. Ar­ty­kuł spon­so­ro­wa­ny jest za­wsze ozna­czo­ny zgod­nie z Art. 36.3. Pra­wa Pra­so­we­go. Spon­sor po­sia­da wy­łącz­ność re­kla­mo­wą na od­sło­nie z ar­ty­kułem. Moż­li­wa jest emi­sja no­śni­ków Spon­sora w mo­de­lu flat fee w okre­sie tr­wa­nia ar­ty­ku­łu.

     

Li­sta nie­zbęd­nych ma­te­ria­łów do pro­duk­cji:

 • Go­to­wy, osta­tecz­ny tekst (do 10 tys. zna­ków ze spa­cja­mi), wraz ze wska­za­niem słów lin­ku­ją­cych (zo­sta­ną one po­gru­bio­ne w ar­ty­ku­le je­śli klient nie ży­czy so­bie ina­czej) z po­da­niem dla nich ad­re­sów do­ce­lo­wych
 • Ty­tuł (za­jaw­ka) na stro­nę głów­ną dzia­łu w któ­rym pre­zen­to­wa­ny bę­dzie ar­ty­kuł, do 25 zna­ków wraz ze spa­cja­mi; do ty­tu­łu pod­czas emi­sji do­da­ne zo­sta­nie okre­śle­nie „art. spons.”. Bę­dzie emi­to­wa­ny w dzia­le wia­do­mo­ści­/new­sów na ostat­niej po­zy­cji
 • Wy­róż­nio­ny nagłówek/ty­tuł wła­ści­wy ar­ty­ku­łu (na stro­nę ar­ty­ku­łu)
 • Zdję­cia w roz­miarze 625x455 px (nie wię­cej niż trzy). Ele­men­ty gra­ficz­ne nie mo­gą lin­ko­wać. Zdję­cia nie bę­dą pod­da­wa­ne obrób­ce przez AdSTYLE.
 • Ko­dy zli­cza­ją­ce w przy­pad­ku ze­wnętrz­ne­go mo­ni­to­ro­wa­nia kam­pa­nii. Je­śli nie zo­sta­ną do­star­czo­ne ko­dy od za­ma­wia­ją­ce­go, pod­pi­na­ne są stan­dar­do­we zli­cza­ją­ce ko­dy Ge­mius.
 • W przy­pad­ku do­dat­ko­wej pro­mo­cji ar­ty­ku­łu spon­so­ro­wa­ne­go lin­kiem na stro­nie głów­nej In­te­rii, ty­tuł (za­jaw­ka) na stro­nę www.interia.pl po­win­na mieć:
  • Le­wa ko­lum­na: Fak­ty, Sport, Bi­znes – 40 zna­ków ze spa­cja­mi
  • Le­wa ko­lum­na: Mo­to­ry­za­cja, Te­ch/Gry, Mu­zy­ka­/Fil­m/Se­ria­le – 40 zna­ków
   ze spa­cja­mi + gra­fi­ka 140x80 px
  • Pra­wa ko­lum­na – 50 zna­ków ze spa­cja­mi, gra­fi­ka 300x115 px,

Do ty­tu­łu pod­czas emi­sji do­da­ne zo­sta­nie okre­śle­nie „ar­ty­kuł spon­so­ro­wa­ny”. Za­jaw­ka bę­dzie emi­to­wa­na na ostat­nim miej­scu w ko­lum­nie new­so­wej, na trze­cim lub ostat­nim miej­scu w po­zo­sta­łych ko­lum­nach od­po­wia­da­ją­cych dzia­ło­wi w któ­rym pre­zen­to­wa­ny bę­dzie ar­ty­kuł. Link w mo­du­le Plot­ki bę­dzie umiesz­czo­ny pod tre­ścia­mi re­dak­cyj­ny­mi.

W tek­ście stan­dar­do­wo po­gru­bia­my pierw­szy aka­pit ar­ty­ku­łu, jed­nak moż­na wska­zać ele­men­ty do po­gru­bie­nia, pod­kre­śle­nia lub po­chy­le­nia. W ar­ty­ku­le uży­ty zo­sta­nie ta­ki sam krój, roz­miar i ko­lor czcio­nek i na­głów­ków ja­ki sto­so­wa­ny jest w ra­mach da­ne­go dzia­łu lub ser­wi­su w por­ta­lu.
Od­stęp­stwa od za­sad wy­ra­żo­nych w spe­cy­fi­ka­cji są do­pusz­czal­ne je­dy­nie po wcze­śniej­szej ak­cep­ta­cji przez AdSTYLE.

 1. Wszyst­kie ma­te­ria­ły (treść, zdję­cia, vi­deo itd.) do­star­cza Re­kla­mo­daw­ca. AdSTYLE nie od­po­wia­da za treść ar­ty­ku­łu spon­so­ro­wa­ne­go.
 2. Ce­na obej­mu­je obec­ność ar­ty­ku­łu w wy­bra­nym ser­wi­sie oraz link tek­sto­wy kie­ru­ją­cy do ar­ty­ku­łu umiesz­czo­ny na stro­nie głów­nej da­ne­go ser­wi­su przez 1 ty­dzień.
 3. Link w jed­nym mo­du­le te­ma­tycz­nym, kie­ru­je do ar­ty­ku­łu za­miesz­czo­ne­go w ser­wi­sie od­po­wia­dającym wy­bra­ne­mu mo­du­ło­wi.
 4. Link kie­ru­je do ar­ty­ku­łu za­miesz­czo­ne­go w do­wol­nym ser­wi­sie.
 5. Ist­nie­je moż­li­wość wy­ko­rzy­sta­nia me­cha­ni­zmu SMS do or­ga­ni­za­cji m.in. kon­kur­sów, ple­bi­scy­tów, son­da­ży. AdSTYLE ja­ko część Gru­py INTERIA. PL za­pew­nia or­ga­ni­za­cję, pro­wa­dze­nie i kom­plek­so­wą ob­słu­gę usług uru­cho­mio­nych na bram­kach SMS Pre­mium.


W ce­lu uzy­ska­nia wszyst­kich nie­zbęd­nych in­for­ma­cji o pro­duk­cie i ce­nach
pro­si­my o bez­po­śred­ni kon­takt z na­szym biu­rem.

POBIERZ CENNIK FORM REKLAMOWYCH PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej