strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 
 
CENNIK
 
OFERTA
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM DESKTOP
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM MOBILE
 
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM
 

Specjalne formy reklamowe

Sieć AdSTYLE ofe­ru­je in­dy­wi­du­la­ne po­dej­ście do po­trzeb re­kla­mo­daw­cy. W na­szej ofer­cie znaj­du­ją się wpraw­dzie stan­dar­do­we for­my re­kla­mo­we, ale przede wszyst­kim ofe­ru­je­my for­my spe­cjal­ne i nie­stan­dar­do­we, bo­wiem w ser­wi­sach sku­pio­nych w sie­ci otrzy­mu­ją Pań­stwo wy­so­kiej ja­ko­ści oto-cze­nie re­dak­cyj­ne dla tre­ści, ja­kie pla­nu­je­cie prze­ka­zać użyt­kow­ni­kom. Są to ma­te­ria­ły two­rzo­ne przez re­dak­cje ser­wi­sów, jak rów­nież ar­ty­ku­ły za­czerp­nię­te z cza­so­pism Wy­daw­nic­twa Bau­er, m.in. luk­su­so­wych mie­sięcz­ni­ków „Twój Sty­l” czy „PANI”.

 

Kliknij aby uzyskać więcej informacji na temat wybranej formy reklamowej: 

 

Cube 3D
     

Cube 3D

 

Cube 3D

 

Wy­ko­na­na w tech­no­lo­gii HTML5 in­te­rak­tyw­na for­ma skła­da­ją­ca się z sze­ściu ścian po­ru­sza­ją­cych się wo­kół osi kre­acji.
Ist­nie­je moż­li­wość umiesz­cze­nia spo­tu wi­deo w jed­nej ze ścian.

 

  PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     

 

Side Kick
     

Side Kick

 

Side Kick

 

In­te­rak­tyw­na for­ma skła­da­ją­ca się z dwóch ko­mu­ni­ku­ją­cych się ze so­bą kre­acji: ini­cju­ją­cej 300x250 px za­wie­ra­ją­ca but­ton „ro­zwi­ń”
do­cią­ga­nej po in­te­rak­cji 900x700 px.

Po na­je­cha­niu na kre­ację 300x250 kur­so­rem mysz­ki roz­po­czy­na się od­li­cza­nie 3–2–1.

Po za­koń­cze­niu od­li­cza­nia na­stę­pu­je prze­pchnię­cie ser­wi­su w le­wo i po­ja­wie­nie się kre­acji 900x700.

 

Proszę najechać kursorem na obrazek obok.

 

  PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     
2xExpand Scryscraper
     

2xExpand Scryscraper

 

2xExpand Scryscraper

 

In­te­rak­tyw­na for­ma skła­da­ją­ca się z dwóch ko­mu­ni­ku­ją­cych się ze so­bą Sky­scra­pe­rów.

Po na­je­cha­niu na nie kur­so­rem mysz­ki (na do­wol­ny z nich) roz­po­czy­na się od­li­cza­nie 3–2–1.

Po za­koń­cze­niu od­li­cza­nia oba Sky­’e się roz­wi­ja­ją i łą­czą two­rząc spój­ną kre­ację
(ok. 1250x600 px).

 

Proszę najechać kursorem na obrazek obok.

 

  PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     
Expand Halfpage
     

Expand Halfpage

 

Expand Halfpage

 

Wiel­ko­for­ma­to­wa in­te­rak­tyw­na for­ma re­kla­mo­wa.

Po na­je­cha­niu kur­so­rem mysz­ki lub klik­nię­ciu w kre­ację wyj­ścio­wą (300x600 px) na­stę­pu­je expand re­kla­my.

Po in­te­rak­cji kre­acja roz­wi­ja się do roz­mia­rów 600x600 px.

 

Proszę najechać kursorem na obrazek obok.

 

  PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej