strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  

.

.

 
 
CENNIK
 
OFERTA
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM DESKTOP
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM MOBILE
 
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM
 

Niestandardowe akcje reklamowe

Sieć re­kla­my AdSTYLE po­wsta­ła z my­ślą o wy­ma­ga­ją­cych re­kla­mo­daw­cach. Każ­dą ofer­tę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie ba­zu­jąc na na­szych wie­lo­let­nich do­świad­cze­niach i naj­now­szych tren­dach w re­kla­mie in­ter­ne­to­wej. 
 

Kliknij aby uzyskać więcej informacji na temat wybranej formy reklamowej: 

 

KONKURS
     

Konkurs

 

Konkurs

 

Kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny we współ­pra­cy z INTERIA. PL to cie­ka­wa for­ma do­tar­cia do klien­ta. Infor­macja o kon­kur­sie jest czę­sto prze­sy­ła­na da­lej przez sa­mych in­ter­nau­tów. Stro­na kon­kur­so­wa jest pro­mo­wa­na przy uży­ciu tra­dy­cyj­nych pro­duk­tów re­kla­mo­wych.

For­ma kon­kur­su jest każ­do­ra­zo­wo do­sto­so­wy­wa­na do po­trzeb Klien­ta. Do­stęp­ne są py­ta­nia te­sto­we i otwar­te oraz wie­le do­dat­ko­wych opcji (np. co­dzien­na zmia­na py­tań, kon­kur­sy wy­ma­ga­ją­ce wie­lo­krot­ne­go lo­go­wa­nia itp.).

Za­le­ty kon­kur­su to wy­so­ka oglą­dal­ność, wy­so­ki pro­cent po­wro­tów na stro­nę kon­kur­so­wą oraz za­an­ga­żo­wa­nie od­bior­ców. Uczest­ni­cy kon­kur­su ak­tyw­nie i z wła­snej wo­li szu­ka­ją infor­macji o Klien­cie, prze­glą­da­ją je­go stro­ny lub wręcz ku­pu­ją je­go pro­duk­ty.

Kon­kurs jest pro­du­ko­wa­ny przez INTERIA. PL w opar­ciu o ma­te­ria­ły do­star­czo­ne przez Klien­ta (lo­ga, ko­lo­ry­sty­ka, gra­fi­ki do wy­ko­rzy­sta­nia). Ist­nie­je moż­li­wość umiesz­cze­nia podstro­ny z infor­macjami o Klien­cie.

 

  PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     
SEKCJA DEDYKOWANA

 

Sekcja dedykowana

 

Sek­cja de­dy­ko­wa­na - stwo­rzo­ną na ba­zie ma­te­ria­łów Part­ne­ra w oto­cze­niu naj­wyż­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów re­dak­cyj­nych.


Sekcja dedykowana

 

 PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI   

TEST PRODUKTÓW
     

Test produktów

 

Test produktów

 

Opi­nie in­ter­nau­tów to obec­nie nie­zwy­kle istot­na for­ma re­ko­men­da­cji.

Za­pra­sza­my do za­miesz­cze­nia w wy­bra­nym ser­wi­sie kon­kur­su, w któ­rym użyt­kow­nicz­ki otrzy­ma­ją do te­sto­wa­nia pro­duk­ty fir­my.
Ze­bra­ne opi­nie zo­sta­ną opu­bli­ko­wa­ne w for­mie ar­ty­ku­łu wy­ni­ko­we­go.
 

  PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej