strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

No­wa apli­ka­cja ku­li­nar­na sma­ker.pl
dla pa­sjo­na­tów go­to­wa­nia!


Je­den z naj­więk­szych ser­wi­sów ku­li­nar­nych w Pol­sce udo­stęp­nił mi­ło­śni­kom go­to­wa­nia bez­płat­ną apli­ka­cję na urzą­dze­nia mo­bil­ne.
Sma­ker.pl to dar­mo­wa apli­ka­cja, w któ­rej co­dzien­nie znaj­dziesz no­we, spraw­dzo­ne prze­pi­sy na zna­ko­mi­te da­nia przy­go­to­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków Sma­ker.pl. Po­cząw­szy od śnia­dań, po­przez da­nia głów­ne, prze­ką­ski, aż do de­se­rów.

 

Smaker.pl

Głów­ne funk­cjo­nal­no­ści apli­ka­cji:

  • prze­glą­da­nie naj­now­szych prze­pi­sów z 9 ka­te­go­rii: śniada­nia, zu­py,
    da­nia głów­ne, de­se­ry, na­po­je, prze­ką­ski, sa­łat­ki, prze­two­ry, do­dat­ki,
  • two­rze­nie li­sty ulu­bio­nych prze­pi­sów,
  • moż­li­wość dzie­le­nia się naj­smacz­niej­szy­mi prze­pi­sa­mi
    za po­mo­cą ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych,
  • moż­li­wość ścią­gnię­cia re­dak­cyj­nych ebo­oków z prze­pi­sa­mi na róż­ne oka­zje.

 

 

Gru­pa In­te­ria po­zo­sta­je li­de­rem w ka­te­go­rii Kuch­nia, go­to­wa­nie – w li­sto­pa­dzie wy­prze­dzi­ła kon­ku­ren­tów o 900 tys. RU, oko­ło 12 mln PV, pra­wie 260 tys. go­dzin i po­nad 2,6 mln od­słon mo­bil­ny­ch*.


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Apli­ka­cję po­bie­rzesz tu­taj 

*da­ne: Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius, li­sto­pad 2014 r.

 

Smaker.pl

 

Smaker.pl

 

Smaker.pl

 

Smaker.pl

 

Smaker.pl

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej