strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Ser­wi­sy AdSTYLE dy­stan­su­ją kon­ku­ren­cje!

 

W sierp­nio­wym ran­kin­gu Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius ser­wi­sy Sma­ker.pl i Dursz­lak.pl na­le­żą­ce do Gru­py Bau­er Me­dia i wcho­dzą­ce w skład sie­ci re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE, za­ję­ły po raz ko­lej­ny pierw­szą po­zy­cję w ka­te­go­rii „Kuch­nia i go­to­wa­nie”. Wy­prze­dzi­ły kon­ku­ren­tów o bli­sko 730 tys. re­al­nych użyt­kow­ni­ków o po­nad 9,8 mln od­słon, 230 tys. go­dzin i aż 1,9 mln od­słon mo­bil­nych.

SERWISY ADSTYLE DYSTANSUJĄ KONKURENCJE!W ra­mach Gru­py In­te­ria do ka­te­go­rii „kuch­nia i go­to­wa­nie” wli­cza­ne są wy­ni­ki dwóch dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się ser­wi­sów, Sma­ker.pl – naj­więk­szy w pol­skim in­ter­ne­cie ku­li­nar­ny ser­wis tre­ściowy oraz Dursz­lak.pl (wy­daw­nic­two Pho­enix Press) – naj­więk­szy pol­ski ser­wis blo­go­wy. Oba ser­wi­sy za­no­to­wa­ły w sierp­niu te­go ro­ku po­nad 20,6 mln od­słon (PV) kra­jo­wych ogó­łem – pra­wie 10 mln PV wię­cej od Gru­py Onet. Z mie­siąca na mie­siąc zwięk­sza się rów­nież licz­ba od­słon ge­ne­ro­wa­nych przy uży­ciu urzą­dzeń mo­bil­nych – pra­wie 3,2 mln PV, co da­je bli­sko 2 mln od­słon wię­cej od Gru­py Ga­ze­ta.pl. Łącz­nie użyt­kow­ni­cy ser­wi­sów Sma­ker.pl i Dursz­lak.pl spę­dzi­li w nim po­nad 427 tys. go­dzin – o 237 tys. go­dzin wię­cej niż użyt­kow­ni­cy dru­giej w ze­sta­wie­niu Gru­py Onet.

 

W ran­kin­gu oglą­dal­no­ści po­szcze­gól­nych ser­wi­sów Sma­ker.pl i Dursz­lak.pl zaj­mu­ją czo­ło­we po­zy­cje. Li­de­rem po­zo­sta­je Dursz­lak.pl z 1,7 mln RU, a Sma­ker.pl z oglą­dal­no­ścią po­nad 1,3 mln RU zaj­mu­je dru­gie miej­sce.


Za­rów­no Dursz­lak.pl, jak i Sma­ker.pl w cią­gu ro­ku od­no­to­wa­ły istot­ny wzrost oglą­dal­no­ści. Dursz­lak.pl dzię­ki dy­na­micz­ne­mu roz­wo­jo­wi w cią­gu pierw­sze­go ro­ku dzia­ła­nia wzrósł o po­nad 250%, z ko­lei Sma­ker.pl w cią­gu ro­ku zwięk­szył licz­bę użyt­kow­ni­ków o 72%.


W ser­wisie Sma­ker.pl in­ter­nau­ci do­da­li już pra­wie 28 tys. prze­pi­sów ku­li­nar­nych i po­ru­szy­li nie­mal 3000 te­ma­tów na fo­rum. Na stro­nie swo­je tre­ści i zdję­cia pu­bli­ku­je po­nad 41,5 tys. za­re­je­stro­wa­nych osób, któ­re na co dzień pa­sjo­nu­ją się go­to­wa­niem. Prze­pi­sy po­gru­po­wa­ne zo­sta­ły w pra­wie 215 tys. ksią­żek ku­char­skich.


Sieć re­kla­my AdSTYLE po­wsta­ła z my­ślą o wy­ma­ga­ją­cych re­kla­mo­daw­cach. Każ­dą ofer­tę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie ba­zu­jąc na na­szych wie­lo­let­nich do­świad­cze­niach i naj­now­szych tren­dach w re­kla­mie in­ter­ne­to­wej. Re­ko­men­du­je­my wy­bra­ne dzia­ła­nia re­kla­mo­we:

  • Sek­cja de­dy­ko­wa­na – stwo­rzo­ną na ba­zie ma­te­ria­łów Part­ne­ra w oto­cze­niu naj­wyż­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów re­dak­cyj­nych,

  • Kon­kurs – za­miesz­czo­ne w spe­cjal­nej sek­cji z opi­sem pro­duk­tów Part­ne­ra i po­ra­da­mi eks­per­tów In­te­rii w for­mie fil­mów,

  • Test pro­duk­tów – opar­te na opi­niach i re­ko­men­da­cjach użyt­kow­ni­ków,

  • Bran­ding wy­bra­nych sek­cji – do­pa­so­wa­nie re­kla­my do tre­ści w wy­bra­nych sek­cjach.


W ce­lu uzy­ska­nia peł­nej ofer­ty han­dlo­wej za­pra­sza­my do kon­tak­tu z na­szym ze­spo­łem.



 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej