strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Sty­lo­wy Ko­sme­tyk 2014
– wy­jąt­ko­wy ple­bi­scyt użyt­kow­ni­czek por­ta­lu Styl.pl


stylowy kosmetyk


Kon­kurs zo­stał stwo­rzo­ny z my­ślą o użyt­kow­nicz­kach por­ta­lu Styl.pl, któ­re w gąsz­czu wie­lu pro­duk­tów szu­ka­ją tych naj­bar­dziej war­to­ścio­wych i god­nych po­le­ce­nia. Ce­lem ple­bi­scy­tu jest wy­ło­nie­nie Sty­lo­wych Ko­sme­tyków, któ­re zo­sta­ną za­re­ko­men­do­wa­ne w por­ta­lu, ja­ko naj­lep­szy wy­bór spo­śród pre­pa­ra­tów do­stęp­nych na ryn­ku. Ple­bi­scyt sta­no­wi zna­ko­mi­tą oka­zję do po­twier­dze­nia ja­ko­ści Pań­stwa ko­sme­tyków, zwięk­sze­nia pro­mo­cji pro­duk­tów, bu­do­wa­nia ich wi­ze­run­ku i umoc­nie­nia po­zy­cji ryn­ko­wej.


Naj­lep­sze ko­sme­tyki zgło­szo­ne do kon­kur­su zo­sta­ną wy­róż­nio­ne pre­sti­żo­wym ty­tu­łem „Sty­lo­wy Ko­sme­tyk 2014” pod­czas ofi­cjal­nej Ga­li, któ­ra od­bę­dzie się w Te­atrze Ka­mie­ni­ca w lu­tym przy­szłe­go ro­ku. Na­gro­dy we wszyst­kich ka­te­go­riach przy­znają użyt­kow­nicz­ki Styl.pl, któ­re we­zmą udział w gło­so­wa­niu in­ter­ne­to­wym. Spe­cjal­ną na­gro­dę pod­czas Ga­li przy­zna tak­że re­dak­cja por­ta­lu Styl.pl.

Do kon­kur­su moż­na zgła­szać no­wo­ści ryn­ko­we, czy­li pro­duk­ty, któ­re we­szły na pol­ski ry­nek w okre­sie od 1 stycz­nia do 31 grud­nia 2014 ro­ku.

Ko­sme­ty­ki bę­dą oce­nia­ne aż w 11 ka­te­go­riach:

  • Pie­lę­gna­cja Twa­rzy 

  • Pie­lę­gna­cja Cia­ła
  • Pie­lę­gna­cja Wło­sów
  • Pie­lę­gna­cja Pa­znok­ci
  • Pie­lę­gna­cja Dło­ni i Stóp
  • Ko­sme­ty­ki Ma­ki­ja­żo­we
  • Ko­sme­ty­ki Ap­tecz­ne
  • Za­pa­chy dla Ko­biet
  • Za­pa­chy dla Męż­czyzn
  • Pie­lę­gna­cja dla Męż­czyzn
  • Naj­lep­szy ko­sme­tyk we­dług Re­dak­cji Styl.pl

Na Pań­stwa zgło­sze­nia re­dak­cja cze­ka do 15 stycz­nia 2015 ro­ku.

Formularz zgłoszeniowy Stylowy Kosmetyk 2014 - kliknij, żeby ściągnąć

 

Na do­dat­ko­we py­ta­nia cze­ka­my pod ad­re­sem: ple­bi­scy­t@styl.pl


Ma­te­riał po­cho­dzi ze stro­ny:
http: //www. styl. pl/re­lak­s/kon­kur­sy­/news-sty­lo­wy-ko­sme­tyk-2014,nId, 1499618

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej