strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

TOP MODEL Internetu!
Nasz serwis Maxmodels.pl partnerem merytorycznym akcji!

 

Do­kład­nie 1 wrze­śnia 2014 r. na stro­nie www.top­mo­del.in­te­ria.pl ru­szył na­bór do kon­kur­su na Top Mo­del In­ter­ne­tu or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez te­le­wi­zję TVN i por­tal INTERIA. Par­t­ne­­rem me­­ry­­to­­ry­cz­nym ak­cji jest Ma­xMo­dels. pl – naj­więk­szy ser­wis zwią­za­ny z bran­żą mo­de­lingową.

W ple­bi­scy­cie mo­gą wziąć udział wszyst­kie oso­by po­sia­da­ją­ce swój pro­fil w ser­wi­sie MaxModels.pl – za­rów­no ko­bie­ty, jak i męż­czyź­ni – w wie­ku od 18 do 27 lat. Po za­koń­cze­niu pierw­sze­go eta­pu na stro­nie kon­kur­so­wej zapre­zen­to­wa­nych zo­sta­nie 50 uczest­ni­ków ple­bi­scy­tu, wy­ło­nio­nych przez ju­ry skła­da­ją­ce się z przed­sta­wi­cie­li por­ta­lu INTERIA oraz te­le­wi­zji TVN.

W ko­lej­nych eta­pach wszy­scy in­ter­nau­ci bę­dą wy­bie­rać spo­śród tych osób mo­de­li i mo­del­ki, któ­re ich zda­niem naj­bar­dziej za­słu­gu­ją na ty­tuł TOP MODEL INTERNETU.

Od 22 wrze­śnia do 27 pa­ździer­ni­ka 2014 r. na stro­nie To­pMo­del.In­te­ria.pl pre­zen­to­wa­nych bę­dzie 10 ko­lej­no wy­ty­po­wa­nych osób. Spo­śród nich do na­stęp­ne­go eta­pu prze­cho­dzą dwie oso­by, któ­ry uzy­ska­ły naj­więk­szą licz­bę gło­sów.

Fi­na­ło­wa dzie­siąt­ka bę­dzie kon­ku­ro­wać o wzglę­dy in­ter­nau­tów po­mię­dzy 27 pa­ździer­ni­ka a 17 li­sto­pa­da te­go ro­ku. W ostat­nim dniu gło­so­wa­nia po­zna­my osta­tecz­ne­go zwy­cięz­cę – naj­lep­sze­go mo­de­la lub mo­del­kę zda­niem pol­skiej spo­łecz­no­ści in­ter­ne­to­wej. Na­gro­dą jest moż­li­wość za­pre­zen­to­wa­nia się mi­lio­nom te­le­wi­dzów w fi­na­ło­wym od­cin­ku pro­gra­mu „Top Mo­de­l” emi­to­wa­nym na ży­wo 24 li­sto­pa­da.

Gło­so­wa­nie in­ter­nau­tów odbę­dzie się za po­śred­nic­twem SMS-ów. Do ko­lej­ne­go eta­pu prze­cho­dzą oso­by, któ­re uzy­ska­ją naj­więk­szą licz­bę gło­sów.

Na stro­nie To­pMo­del.In­te­ria.pl bę­dzie moż­na rów­nież zna­leźć in­for­ma­cje o ko­lej­nych od­cin­kach pro­gra­mu „Top Mo­de­l”, wy­wia­dy z gwiaz­da­mi pro­gra­mu, cie­ka­wost­ki i ma­te­ria­ły spe­cjal­ne.

Źró­dło: INTERIA

 

Top model internetu

 

 

 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej