strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Za­pra­sza­my do STYLOWYCH ZAKUPÓW – naj­więk­szej ak­cji ra­bato­wej w Pol­sce!


Ak­cja ra­batowa od­bę­dzie się w dniach 11–12 pa­ździer­ni­ka w ca­łej Pol­sce. W „Two­im STYLU” nr 10/2014 oraz w „GRAZII” nr 20/2014 czy­tel­nicz­ki znaj­dą ku­po­ny ra­ba-to­we na naj­now­sze ko­lek­cje je­sień-zi­ma 2014/2015, a tak­że zniż­ki na: ko­sme­ty­ki, za­bie­gi od-mła­dza­ją­ce, za­ku­py w bu­ti­kach on­li­ne, ak­ce­so­ria wnę­trzar­skie i wie­le in­nych.

 

Stylowe Zakupy

W spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej przez re­dak­cję STYL.PL sek­cji STYLOWE ZAKUPY (www.styl.pl/stylowezakupy) na­sze użyt­kow­nicz­ki znaj­du­ją in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ma­rek ofe­ru­ją­cych zniż­ki w ra­mach ak­cji, li­stę punk­tów sprze­da­ży, po­ziom zni­żek etc.

Sek­cja cie­szy się ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem na­szych użyt­kow­ni­czek, któ­rych z ro­ku na rok sys­te­ma­tycz­nie przy­by­wa. Są to oso­by szcze­gól­nie za­in­te­re­so­wa­ne mo­dą, uro­dą, za­ku­pa­mi.

Za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty współ­pra­cy, któ­ra umoż­li­wia do­tar­cie do tej gru­py osób w spo­sób naj­bar­dziej od­po­wia­da­ją­cy ich ocze­ki­wa­niom i po­trze­bom.

 

Stylowe Zakupy

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej