strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Serwis Deccoria.pl o 9% w górę!

Ser­wis Dec­co­ria.pl pnie się w górę!

W lutym 2018 w porównaniu do ubiegłego roku
o 9% wzrosła liczba unikalnych użytkowników.


Dec­co­ria.pl to ser­wis spo­łecz­no­ściowy poświę­cony pro­jek­to­wa­niu i aran­ża­cji wnętrz i ogro­dów.

Skie­ro­wany jest do wszyst­kich, któ­rzy inte­re­sują się tema­tyką aran­ża­cji wnętrz lub są wła­śnie na eta­pie urzą­dza­nia swo­ich czte­rech kątów.

 

Naj­więk­szym atu­tem ser­wisu są autor­skie zdję­cia użyt­kow­ni­ków, któ­rzy codzien­nie dodają setki mate­ria­łów, dys­ku­tują na ich temat, wymie­niają się uwa­gami i szu­kają inspi­ra­cji.


Dec­co­ria.pl ma już w swo­ich zaso­bach ponad półtora miliona zdjęć, a ich liczba cią­gle rośnie!

 

Za sprze­daż reklam w ser­wisie Dec­co­ria.pl odpo­wiada sieć reklamy kobie­cej pre­mium AdSTYLE, ofe­ru­jąc zarówno dotar­cie do atrak­cyj­nej grupy doce­lo­wej poprzez kam­pa­nie odsło­nowe, bran­dingi sek­cji, dzia­ła­nia w mobile, jak rów­nież dzia­ła­nia con­tent mar­ke­tin­gowe i nie­stan­dar­dowe for­maty, min:

  • sek­cje dedy­ko­wane
  • cykle arty­ku­łów eks­perc­kich
  • kon­kursy oraz testo­wa­nia

 

W ce­lu uzy­­ska­­nia peł­ne­j o­fe­r­ty han­dlo­­wej za­pra­­sza­­my do kon­ta­k­tu z na­szym ze­spo­­łem

Źró­dło: dane Gemius Traf­fic, luty 2017-luty 2018

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej