strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!

 

Sma­ker.pl – numer 1 wśród ser­wisów kuli­nar­nych!

 

Naj­sil­niej­sza pozy­cja w kate­go­rii KUCHNIA i GOTOWANIE Grupy Inte­ria to wynik dosko­na­łych oglą­dal­no­ści osią­ga­nych przez:

  • naj­po­pu­lar­niej­szy wśród pasjo­na­tów goto­wa­nia ser­wis kuli­narny SMAKER. PL oraz
  • ser­wis Dursz­lak.pl – łącz­nie ponad 4 mln real­nych użyt­kow­ni­ków!

 

W lutym 2018 jeste­śmy na­dal nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem kate­go­rii Kuli­na­ria / Goto­wa­nie, wyprze­dza­jąc kon­ku­ren­cję o bli­sko 960 tys. RU. Nasi użyt­kow­nicy gene­rują ponad 31 milio­nów odsłon wię­cej niż w ser­wi­sach naj­bliż­szego kon­ku­renta.

Sma­ker.pl jako pierw­szy dał vlo­ge­rom kuli­narnym moż­li­wość embe­do­wa­nia wła­snych play­list do ser­wisu, czego do tej pory nie ofe­ruje kon­ku­ren­cja – obec­nie w ser­wisie jest już ponad 3 tysiące video prze­pi­sów.

Oprócz roz­bu­do­wa­nej bazy prze­pi­sów użyt­kow­ni­ków (obec­nie jest ich ponad 75 000), publi­ku­jemy prak­tyczne rady, cie­ka­wostki oraz mate­riały video.

Liczne kon­kursy oraz akcje spe­cjalne reali­zo­wane z part­ne­rami rekla­mo­wymi cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem użyt­kow­ni­ków.

Sma­ker.pl posiada wer­sję mobilną oraz apli­ka­cję na sys­tem Android, w któ­rej użyt­kow­nicy mogą zna­leźć pomy­sły na dania na każdy dzień tygo­dnia.

Za sprze­daż reklam na ser­wisie Sma­ker.pl odpo­wiada sieć reklamy kobie­cej pre­mium AdSTYLE, szcze­gól­nie reko­men­du­jąc nie­stan­dar­dowe formy zaan­ga­żo­wa­nia użyt­kow­ni­ków:

 

  • Sek­cje dedy­ko­wane – stwo­rzone na bazie mate­ria­łów Klienta w oto­cze­niu naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów redak­cyj­nych.
  • E-booki – inte­rak­tywne książki kuchar­skie, będące tema­tycz­nym zbio­rem prze­pi­sów Klienta
  • Kon­kursy – zamiesz­czane w spe­cjalnej sek­cji z opi­sem pro­duk­tów i pora­dami eks­per­tów

 

W ce­lu uzy­­ska­­nia peł­ne­jo­fe­r­ty han­dlo­­wej za­pra­­sza­­my do kon­ta­k­tu z na­szym ze­spo­­łem

 

Źró­dło: badanie Gemius/PBI, grudzień ‘17 vs grudzień ‘16, platforma total

 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej