strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Smaker z ogromną przewagą

W kate­go­rii ser­wi­sów kuli­nar­nych lide­rem, z ogromną prze­wagą nad kon­ku­ren­cją, został nale­żący do Inte­rii ser­wis Sma­ker, który ze wzro­stem 62,8% (1,8 mln użyt­kow­ni­ków) miał w grud­niu 2017 ponad 4,5 milio­nów użyt­kow­ni­ków – jako pierw­szy pol­ski ser­wis kuli­narny prze­ła­mu­jąc barierę 4 milio­nów.

 

Smaker z ogromną przewagą


Dla porów­na­nia, kolejne w zesta­wie­niu Kwe­stia Smaku i Przy­ślij Prze­pis w grud­niu 2017 miały – odpo­wied­nio – 3,98 mln RU i 3,16 mln RU.

Wszyst­kie ser­wisy kuli­narne Grupy Inte­ria w grud­niu 2017 prze­kro­czyły z kolei barierę 5 milio­nów użyt­kow­ni­ków, osią­ga­jąc wynik 5,26 mln RU. Dla porów­na­nia – druga w kate­go­rii Kuch­nia­/go­to­wa­nie Grupa Burda Media Pol­ska mogła się pochwa­lić wyni­kiem 4,27 mln RU

 

Źró­dło: badanie Gemius/PBI, grudzień ‘17 vs grudzień ‘16, platforma total

 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej