strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Wzrost w kategorii Styl Życia

W kate­go­rii Styl Życia Grupa Inte­ria.pl zano­to­wała 14-pro­cen­towy wzrost od grud­nia 2016 do grud­nia 2017, awan­su­jąc na trze­cią pozy­cję. Wzrost z 8,8 mln RU do 10 mln RU użyt­kow­ni­ków ozna­cza, że zmniej­szy­li­śmy dystans, który dzieli nas od dru­giej w tej kate­go­rii Grupy Onet-RASP. Dzieli nas już zale­d­wie 96 tys. RU.

 

Wzrost w kategorii Styl Życia

 

Czę­ścią Stylu Życia jest popu­larna w Inter­ne­cie kate­go­ria Plot­ki­/Ży­cie gwiazd, w któ­rej na plat­for­mie total Grupa Inte­ria.pl awan­so­wała na trze­cią pozy­cję, wyprze­dza­jąc Grupę Onet-RASP. W tej kate­go­rii rów­nież zano­to­wa­li­śmy naj­wyż­szą dyna­mikę wzro­stu wśród grup por­tali (42,8%).

 

Źró­dło: badanie Gemius/PBI, grudzień ‘17 vs grudzień ‘16, platforma total

 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej