strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Smaker w czołówce europejskiej

Smaker w czołówce europejskiej

Nale­żący do Inte­rii ser­wis Sma­ker jest nie tylko nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem na rynku ser­wisów kuli­nar­nych w Pol­sce, pierw­szym który prze­kro­czył barierę 4 milio­nów użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie. Sma­ker należy też do euro­pej­skiej czo­łówki! W kate­go­rii Food & Reci­pes Sma­ker w ran­kingu Simi­la­rWeb zaj­muje obec­nie 8 miej­sce w Euro­pie i 23 na całym glo­bie – a prze­cież rywa­li­zuje w ran­kingu z kra­jami o dużo więk­szej licz­bie lud­no­ści niż Pol­ska.

 

Źró­dło: www.similarweb.com

 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej