strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Kolejne serwisy sieci w RWD – Kobieta.Interia.pl MamDziecko.pl w nowej odsłonie

Kolejne serwisy sieci w RWD – Kobieta.Interia.pl MamDziecko.pl w nowej odsłonie

Kobiece ser­wisy porad­ni­czo-life­sty­lowe MamDziecko.inte­ria.pl oraz Kobieta.inte­ria.pl
już w wer­sji respon­syw­nej!

Dzięki temu użyt­kow­nicy mogą kom­for­towo prze­glą­dać tre­ści bez względu na miej­sce, w któ­rym się znaj­dują – dzięki dopa­so­wa­niu tre­ści do ekra­nów urzą­dzeń mobil­nych.

Strona główna oraz odsłony kate­go­rii tema­tycz­nych zyskały nowy wygląd, zmie­niony został także lay­out newsa i innych mate­ria­łów. Gale­rie pre­zen­to­wane są w peł­no­ekra­no­wej odsło­nie, która dopa­so­wuje się do wiel­ko­ści moni­tora oglą­da­ją­cego. Upo­rząd­ko­wana i uprosz­czona została struk­tura, którą dopa­so­wa­li­śmy do rze­czy­wi­stych zacho­wań użyt­kow­ni­ków oraz spo­sobu kon­sump­cji tre­ści.

Więcej o serwisach znajdziesz tutaj: MamDziecko.interia.pl, Kobieta.interia.pl

 

Za sprze­daż reklam – zarówno desktop jak i mobile
odpo­wiada sieć reklamy kobie­cej pre­mium AdSTYLE. 

 

W ce­lu uzy­­ska­­nia peł­ne­j o­fe­r­ty han­dlo­­wej za­pra­­sza­­my do kon­ta­k­tu z na­szym ze­spo­­łem

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej