strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Sma­ker.pl lide­rem ran­kingu
ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci!!!

 

Smaker.pl liderem rankingu serwisów kulinarnych polskiej sieci!!!

 

Sma­ker.pl to naj­po­pu­lar­niej­szy ser­wis wśród pasjo­na­tów goto­wa­nia! W ran­kingu ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci po raz kolejny znaj­duje się na pierw­szym miej­scu.

Ponad 2,3 mln real­nych użyt­kow­ni­ków poszu­kuje tu inspi­ra­cji, publi­kuje prze­pisy, wymie­nia się pora­dami i pomy­słami. Poten­cjał rekla­mowy to ponad 15,5 mln odsłon tra­fia­ją­cych do atrak­cyj­nej grupy doce­lo­wej.

Jed­no­cze­śnie Smaker.pl jest naj­chęt­niej prze­glą­da­nym ser­wisem kuli­nar­nym na urzą­dze­niach mobil­nych (ponad 6 mln odsłon mobil­nych!)

Inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia, np. książki kuchar­skie, które inter­nauci mogą samo­dzielne two­rzyć i dru­ko­wać, play­li­sty stwo­rzone przez vlo­ge­rów, spe­cjalna apli­ka­cja, w któ­rej użyt­kow­nicy zna­leźć mogą pomy­sły na dania na każdy dzień tygo­dnia, cie­kawe tre­ści i silna spo­łecz­ność – to główne atuty ser­wisu. 
 
Za sprze­daż reklam na ser­wisie Sma­ker.pl odpo­wiada sieć reklamy kobie­cej pre­mium AdSTYLE, ofe­ru­jąc zarówno dotar­cie poprzez kam­pa­nie odsło­nowe, bran­dingi sek­cji, dzia­ła­nia w mobile, czy nie­sza­blo­nowe dzia­ła­nia con­tent mar­ke­tin­gowe i nie­stan­dar­dowe, min:
 
  • Sek­cje dedy­ko­waną – stwo­rzoną na bazie mate­ria­łów Klienta w oto­cze­niu naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów redak­cyj­nych.
  • E-booki – inte­rak­tywną książkę kuchar­ska będą tema­tycz­nym zbio­rem prze­pi­sów Klienta wraz ze zdję­ciami. E-book poza prze­pi­sami może zawie­rać tre­ści infor­ma­cyjno – edu­ka­cyjne ści­śle zwią­zane z cha­rak­te­rem ser­wisu Sma­ker.pl,
  • Kon­kursy – zamiesz­czane w spe­cjal­nej sek­cji z opi­sem pro­duk­tów i pora­dami eks­per­tów,

W ce­lu uzy­­ska­­nia peł­ne­j o­fe­r­ty han­dlo­­wej za­pra­­sza­­my do kon­ta­k­tu z na­szym ze­spo­­łem

 

Źró­dło: Mega­pa­nel PBI/Ge­mius, październik 2016, kate­go­ria „Kuch­nia, goto­wa­nie”.

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej