strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Styl.pl – luk­su­sowy por­tal dla kobiet z port­fo­lio Grupy Inte­ria.pl w nowej odsło­nie

 

Styl.pl – luk­su­sowy por­tal dla kobiet z port­fo­lio Grupy Inte­ria.pl w nowej odsło­nie

Respon­sywny Styl.pl pozwala użyt­kow­ni­kom na kom­for­towe korzy­sta­nie z ser­wisu, bez względu na wiel­kość ekranu, któ­rego uży­wają. Strona główna oraz odsłony kate­go­rii tema­tycz­nych zyskały nowy wygląd, zmie­niony został także lay­out newsa i innych mate­ria­łów: gale­rie pre­zen­to­wane są w peł­no­ekra­no­wej odsło­nie, która dopa­so­wuje się do wiel­ko­ści moni­tora oglą­da­ją­cego. Także wideo i raporty spe­cjalne eks­po­no­wane są w odświe­żo­nej for­mie. Przy­jęte roz­wią­za­nia są przy­ja­zne użyt­kow­ni­kom – inter­nauta oglą­dać może gale­rie i wideo dołą­czone do arty­kułu bez wycho­dze­nia z newsa, co uła­twia nawi­ga­cję po ser­wi­sie.

Upo­rząd­ko­wana i uprosz­czona została struk­tura Styl.pl, zmia­nie uległ także sys­tem kate­go­ry­zo­wa­nia tre­ści, który powstał w opar­ciu o ana­lizę rze­czy­wi­stych zacho­wań danego użyt­kow­nika w ser­wi­sie i jego przy­zwy­cza­jeń oraz spo­sobu kon­sump­cji tre­ści.

„Styl.pl zmie­nia nie tylko szatę gra­ficzną, ale także formę na w pełni respon­sywną, żeby być jesz­cze atrak­cyj­niej­szym dla użyt­kow­ni­ków. Zgod­nie z naj­now­szymi tren­dami znacz­nie upro­ści­li­śmy także nawi­ga­cję w por­talu, by dać inter­nau­tom szybki dostęp do wszyst­kich publi­ko­wa­nych przez nas tre­ści” – mówi Agnieszka Łopa­tow­ska, dyrek­tor sek­tora Life­style w Gru­pie Inte­ria.pl.


Wg naj­now­szego bada­nia Mega­pa­nel PBI­/Ge­mius (lipiec 2015 r.) ser­wis Styl.pl ma ponad 1,5 mln RU oraz ponad 12 mln PV.

Za sprze­daż reklam na ser­wi­sie Sma­ker.pl odpo­wiada sieć reklamy kobie­cej pre­mium AdSTYLE. 

W ce­lu uzy­­ska­­nia peł­ne­j o­fe­r­ty han­dlo­­wej za­pra­­sza­­my do kon­ta­k­tu z na­szym ze­spo­­łem

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej