strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Sma­ker.pl lide­rem ran­kingu
ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci!!!

 

Smaker.pl liderem rankingu serwisów kulinarnych polskiej sieci!!!

 

Wg naj­now­szego bada­nia PBI/Ge­mius Mega­pa­nel (czer­wiec 2015 r.) Sma­ker.pl po raz kolejny zaj­muje pierw­sze miej­sce w ran­kingu ser­wisów kuli­narnych pol­skiej sieci. Dru­gie miej­sce należy do Dursz­lak.pl.

Sma­ker.pl notuje pra­wie 1,3 mln RU oraz ponad 10 mln PV, nato­miast Dursz­lak.pl osią­gnął odpo­wied­nio pra­wie 1,2 mln RU oraz bli­sko 8 mln PV. To ozna­cza, że co trze­cia odsłona w pol­skim audy­to­wa­nym Inter­ne­cie w kate­go­rii kuli­na­ria­/go­to­wa­nie reali­zo­wana jest w Grupie Interia.pl, która w czerwcu 2015 r. jest w dal­szym ciągu zde­cy­do­wa­nym lide­rem tej kate­go­rii i wyprze­dza kon­ku­ren­cję (Onet) pra­wie o 800 tys. RU i ponad 13 mln PV.

Pro­gres ser­wisu Sma­ker.pl jest wyni­kiem inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań wdra­ża­nych dla wygody użyt­kow­ni­ków: Sma­ker.pl jako pierw­szy ser­wis kuli­narny umoż­li­wił przy­go­to­wy­wa­nie ksią­żek kuchar­skich, które inter­nauci mogą samo­dzielne two­rzyć i dru­ko­wać. Ser­wis dał vlo­ge­rom kuli­nar­nym moż­li­wość wsta­wia­nia wła­snych play­list do ser­wisu, czego do tej pory nie ofe­ruje kon­ku­ren­cja – obec­nie w ser­wi­sie jest już ponad 2 tysiące video prze­pi­sów.

Jak mówi Andrzej Potocki, dyrek­tor pionu spo­łecz­no­ści w Grupie Interia.pl: „W nie­dłu­gim cza­sie Sma­ker.pl wdroży kolejne inno­wa­cyjne roz­wią­za­nie, tym razem skie­ro­wane do auto­rów prze­pi­sów. Tak jak przy poprzed­nich zmia­nach, znów będziemy pierwsi na rynku. To wła­śnie nowo­ści pro­duk­towe w ser­wi­sie oraz roz­bu­do­wana baza prze­pi­sów użyt­kow­ni­ków, mate­riały video i uży­teczne tre­ści redak­cyjne powo­dują, że inter­nauci wra­cają do nas coraz chęt­niej i na coraz dłu­żej”.

Sma­ker.pl posiada wer­sję mobilną oraz apli­ka­cję na sys­tem Android, w któ­rej użyt­kow­nicy zna­leźć mogą pomy­sły na dania na każdy dzień tygo­dnia. Wg naj­now­szego wyniku Mega­pa­nel, apli­ka­cja osiąga 1 mln odsłon ogó­łem.

Wię­cej pysz­nych infor­ma­cji na www.smaker.pl

Za sprze­daż reklam na ser­wi­sie Sma­ker.pl odpo­wiada sieć reklamy kobie­cej pre­mium AdSTYLE. Dla naszych Sza­nowny Klien­tów reko­men­du­jemy:
 
  • Sek­cje dedy­ko­waną – stwo­rzoną na bazie mate­ria­łów Klienta w oto­cze­niu naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów redak­cyj­nych.
  • E-booki – inte­rak­tywną książkę kuchar­ska będą tema­tycz­nym zbio­rem prze­pi­sów Klienta wraz ze zdję­ciami. E- book poza prze­pi­sami może zawie­rać tre­ści infor­ma­cyjno – edu­ka­cyjne ści­śle zwią­zane z cha­rak­te­rem ser­wisu Sma­ker.pl,
  • Kon­kursy – zamiesz­czane w spe­cjal­nej sek­cji z opi­sem pro­duk­tów i pora­dami eks­per­tów,

W ce­lu uzy­­ska­­nia peł­ne­j o­fe­r­ty han­dlo­­wej za­pra­­sza­­my do kon­ta­k­tu z na­szym ze­spo­­łem

 

Źró­dło: Mega­pa­nel PBI/Ge­mius, czer­wiec 2015, kate­go­ria „Kuch­nia, goto­wa­nie”.

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej