strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

LIFESTYLE TO MY!


Lifestyle to My

W marcu 2015 Grupa Inte­ria z oglą­dal­no­ścią 5,8 mln RU wró­ciła na 3. miej­sce w kate­go­rii Styl życia, jed­no­cze­śnie wyprze­dza­jąc Grupę Gazeta o ponad 230 tys. RU.

W porów­na­niu z lutym 2015 Grupa Inte­ria zano­to­wała wzrost o 4% RU, nato­miast w skali roku jest to naj­wyż­szy wzrost spo­śród pię­ciu kon­ku­ren­cyj­nych Grup por­ta­lo­wych w tej kate­go­rii: +19% (drugi naj­więk­szy wzrost wyniósł 9% RU, Grupa Edi­presse).

Wśród ser­wi­sów wcho­dzą­cych w skład Grupy Inte­ria w kate­go­rii Styl życia w marcu 2015 naj­wyż­szy wzrost w porów­na­niu z mar­cem 2015 zano­to­wały tipy.inte­ria.pl: +376 tys. RU (24%) oraz maxmo­dels.pl: +150 tys. RU (34%).

Za sprze­daż reklam w ser­wi­sach lie­fe­sty­lo­wych Grupy Inte­ria odpo­wiada sieć reklamy kobie­cej pre­mium AdSTYLE. Dla naszych Klien­tów reko­men­du­jemy wybrane dzia­ła­nia rekla­mowe:

  • Sek­cja dedy­ko­wana – stwo­rzoną na bazie mate­ria­łów Part­nera w oto­cze­niu naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów redak­cyj­nych,
  • Kon­kurs – zamiesz­czone w spe­cjal­nej sek­cji z opi­sem pro­duk­tów Part­nera i pora­dami eks­per­tów Inte­rii w for­mie fil­mów,
  • Test pro­duk­tów – oparte na opi­niach i reko­men­da­cjach użyt­kow­ni­ków,
  • Bran­ding wybra­nych sek­cji – dopa­so­wa­nie reklamy do tre­ści w wybra­nych sek­cjach.

 

W ce­lu uzy­­ska­­nia peł­ne­jo­fe­r­ty han­dlo­­wej za­pra­­sza­­my do kon­ta­k­tu z na­szym ze­spo­­łem

 

*Źró­dło: Mega­pa­nel PBI/Ge­mius, Grupa Inte­ria.pl, kate­go­ria „Styl życia”, marzec 2014 – marzec 2015

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej