strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Sma­ker.pl – numer 1 wśród ser­wisów kuli­nar­nych!

 

Sma­ker.pl – numer 1 wśród ser­wisów kuli­nar­nych!

 

Spek­ta­ku­larny wzrost liczby użyt­kow­ni­ków o 35% rok/roku spra­wił, że ser­wis SMAKER.PL znaj­duje się obec­nie na pierw­szy miej­scu w ran­kingu ser­wisów kuli­nar­nych pol­skiej sieci zarówno pod wzglę­dem RU jak i odsłon!


Sma­ker.pl to
– bli­sko 1,3 mln RU

– gene­ru­ją­cych nie­mal 15 milio­nów odsłon kra­jo­wych.

Nie­zwy­kle dyna­miczny roz­wój ser­wis zawdzię­cza inno­wa­cyj­nym roz­wią­za­niom wdra­ża­nym dla wygody użyt­kow­ni­ków:

  • pierw­szy ser­wis, który umoż­li­wił samo­dzielne przy­go­to­wy­wa­nie ksią­żek kuchar­skich – każ­dego mie­siąca dru­ko­wa­nych jest pra­wie milion stron z prze­pi­sami
  • jako pierw­szy dał vlo­ge­rom kuli­nar­nym moż­li­wość embe­do­wa­nia wła­snych play­list do ser­wisu, czego do tej pory nie ofe­ruje kon­ku­ren­cja – obec­nie w ser­wisie jest już ponad 2 tysiące video prze­pi­sów.

 

Oprócz roz­bu­do­wa­nej bazy prze­pi­sów użyt­kow­ni­ków (obec­nie jest ich ponad 30 000), publi­ku­jemy prak­tyczne rady, cie­ka­wostki oraz mate­riały video.

Liczne kon­kursy oraz akcje spe­cjalne reali­zo­wane z part­ne­rami rekla­mo­wymi cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem użyt­kow­ni­ków. W ostat­nim cza­sie Sma­ker.pl zdo­był wyróż­nie­nie maga­zynu Media i Mar­ke­ting Pol­ska, mię­dzy innymi wła­śnie za cie­kawe dzia­ła­nia pro­mo­cyjne.

Sma­ker.pl posiada wer­sję mobilną oraz apli­ka­cję na sys­tem Android, w któ­rej użyt­kow­nicy zna­leźć mogą pomy­sły na dania na każdy dzień tygo­dnia.

Grupa Inte­ria.pl w lutym 2015 r. jest w dal­szym ciągu nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem kate­go­rii Kuli­na­ria / Goto­wa­nie i wyprze­dza kon­ku­ren­cję o ponad 700 tys. RU (Sma­ker.pl + Dursz­lak.pl)

Za sprze­daż reklam na ser­wisie Sma­ker.pl odpo­wiada sieć reklamy kobie­cej pre­mium AdSTYLE, szcze­gól­nie reko­men­du­jąc nie­stan­dar­dowe formy zaan­ga­żo­wa­nia użyt­kow­ni­ków:

  • Sek­cje dedy­ko­wane – stwo­rzone na bazie mate­ria­łów Klienta w oto­cze­niu naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów redak­cyj­nych.
  • E-booki – inte­rak­tywne książki kuchar­skie, będące tema­tycz­nym zbio­rem prze­pi­sów Klienta
  • Kon­kursy – zamiesz­czane w spe­cjalnej sek­cji z opi­sem pro­duk­tów i pora­dami eks­per­tów

 

W ce­lu uzy­­ska­­nia peł­ne­jo­fe­r­ty han­dlo­­wej za­pra­­sza­­my do kon­ta­k­tu z na­szym ze­spo­­łem

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej