strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Sty­lowe kosme­tyki roz­dane!


14 kwiet­nia w war­szaw­skim Teatrze Capi­tol odbyła się gala ple­bi­scytu Sty­lowy Kosme­tyk 2014.

Sty­lowe kosme­tyki roz­dane!

 

Ludzie sty­lowi mogą w ogóle nie kie­ro­wać się modą, ponie­waż kwin­te­sen­cją dobrego stylu jest dobre samo­po­czu­cie, wygoda i to, co nam się podoba. Styl to bar­dzo indy­wi­du­alna kwe­stia – pod­kre­śliła Marta Wierz­bicka, która zaszczy­ciła obec­no­ścią galę ple­bi­scytu Sty­lowy Kosme­tyk 2014. Tym samym wpi­sała się w myśl, któ­rej ser­wis Styl.pl hoł­duje od samych począt­ków swo­jego ist­nie­nia: „Moda prze­mija, styl pozo­staje”.

14 kwiet­nia ser­wis Styl.pl już po raz czwarty nagro­dził naj­bar­dziej sty­lowe kosme­tyki na pol­skim rynku. Uro­czy­stą galę popro­wa­dziła Agnieszka Łopa­tow­ska, a sta­tu­etki dla kosme­tyków, które naj­bar­dziej przy­pa­dły do gustu użyt­kow­nicz­kom Styl.pl, roz­da­wała sze­fowa redak­cji Kata­rzyna Machaj. W tym roku nagrody przy­znano w 16 kate­go­riach, a do kon­kursu sta­nęło ponad 600 pro­duk­tów. 

Czym byłby styl bez zapa­chu per­fum, uko­cha­nej szminki lub kremu? Doce­niamy to, jak ważne dla kre­acji wła­snego wize­runku i wypra­co­wa­nia nie­po­wta­rzal­nego stylu są kosme­tyki – od tych pie­lę­gna­cyj­nych po maki­ja­żowe – dba­jące o nasze piękno od stóp po koń­cówki wło­sów. Wła­śnie dla­tego co roku ogła­szamy listę tych pro­duk­tów, które nie tylko budzą zachwyt, ale poma­gają kobie­tom zachwy­cać!

Jakie są ulu­bione kosme­tyki cele­bry­tek? Zapy­ta­ły­śmy o to gości tego­rocz­nej gali. – Zaw­sze muszę mieć przy sobie pomadkę nawil­ża­jącą usta, nie wyobra­żam sobie maki­jażu bez roz­świe­tla­cza na kości policz­kowe – wyznała Marta Wierz­bicka.

Alek­san­dra Szwed pod­kre­śliła zalety oleju arga­no­wego.

– Sty­lowy kosme­tyk moim zda­niem powi­nien być szybki i przy­da­wać się w awa­ryj­nych sytu­acjach, kiedy na przy­kład bra­kuje nam czasu. Ja na co dzień uży­wam bar­dzo nie­wielu kosme­tyków, ale jest pewna pod­stawa, którą kobieta powinna mieć. Dla mnie jest to bron­zer, dobry pod­kład, tusz do rzęs i to wystar­czy – powie­działa Marta Manow­ska.

Która z cele­bry­tek naj­le­piej pre­zen­to­wała się w ubie­głym roku? Według naszych użyt­kow­ni­czek, Bar­bara Kur­dej-Sza­tan w naj­lep­szym stylu wkro­czyła na czer­wone dywany i to wła­śnie ona ode­brała nagrodę „Sty­lowy Debiut 2014”. Przy­po­mnijmy, że w roku 2013 naj­le­piej ubraną debiu­tantką oka­zała się Marta Wierz­bicka.

Popro­si­ły­śmy Basię, aby zdra­dziła nam sekret swo­jego stylu: – Nawet jeśli nie mam na sobie grama maki­jażu, a wiem, że ktoś chce mi zro­bić zdję­cie, po pro­stu sze­roko się uśmie­cham! – wyznała Bar­bara Kur­dej-Sza­tan.

Sty­lowe kosme­tyki roz­dane!

 

Inne gwiazdy rów­nież przy­znały, że styl to coś wię­cej niż moda: – Sty­lowa kobieta to taka, która dobrze się czuje ze sobą i to widać. Nie przej­muje się marką ubra­nia, które nosi, czuje się dobrze w swoim ciele, czuje się kobieco i bije od niej pew­ność sie­bie – powie­działa Alek­san­dra Szwed.

Wśród zapro­szo­nych gości i przy­ja­ciół Styl.pl zna­leźli się m.in. Ilona Feli­cjań­ska, Bar­bara Kur­dej-Sza­tan, Marta Wierz­bicka, Alek­san­dra Szwed, Alek­san­dra Ciupa czy Anna Skura.

Dobry styl wymaga dosko­na­łej oprawy muzycz­nej. Imprezę swoim wystę­pem uświet­niła piękna, uta­len­to­wana i cie­pła Misia FF, która ma na kon­cie już Pasz­port Poli­tyki i Fry­de­ryka. Misia jak zwy­kle pod­biła serca publicz­no­ści swoim gło­sem, pre­zen­tu­jąc pio­senki z płyty Epka.

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej