strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

3. miej­sce w ka­te­go­rii Li­fe­sty­le 
i 39% wię­cej użyt­kow­ni­ków!

Od stycz­nia 2014 ro­ku Gru­pa In­te­ria awan­so­wa­ła aż o trzy po­zy­cje w ka­te­go­rii „Styl ży­cia”. Wy­prze­dzi­li­śmy naj­pierw Gru­pę Edi­pres­se.pl, a w pa­ździer­ni­ku rów­nież Gru­pę Ga­ze­ta.pl. Porównując wyniki grudniowego Megapanelu z listopadową edycją badania, Grupa Interia.pl zanotowała wzrost liczby odsłon o prawie 8,9 mln PV i jeden z większych (na tle konkurencji) wzrostów oglądalności - o 410 tys. RU (7%). Na­sza prze­wa­ga nad Gru­pą Ga­ze­ta wy­no­si 580 tys. RU.

 

Ser­wi­sy li­fe­sty­lo­we In­te­rii od­no­to­wa­ły też 39% dy­na­mi­kę wzro­stu Re­al Users rok do ro­ku.*

 

3. miejsce w kategorii Lifestyle i 39% więcej użytkowników!

 

– Moc­no in­we­stu­je­my w roz­wój na­szych pro­duk­tów i do­star­cza­nie użyt­kow­ni­kom usług co­raz wyż­szej ja­ko­ści. Po­sta­wi­li­śmy so­bie za cel wzmoc­nie­nie na­szej po­zy­cji w klu­czo­wej dla nas ka­te­go­rii „li­fe­sty­le”, dla­te­go sys­te­ma­tycz­nie roz­wi­ja­my nasz kon­tent i ak­tyw­nie dzia­ła­my na rzecz pro­mo­cji i sprze­da­ży na­szych ser­wi­sów – wy­ja­śnia Ar­tur Po­toc­ki, Pre­zes Za­rzą­du Gru­py In­te­ria.

 

W gru­dnio­wym ze­sta­wie­niu Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius Gru­pa In­te­ria uzy­ska­ła po­nad 6 mln RU i pra­wie 185 mln PV w ka­te­go­rii „Styl ży­cia”.

 

Spo­śród ser­wi­sów li­fe­sty­le’owych wcho­dzą­cych w skład Gru­py In­te­ria naj­więk­sze wzro­sty dy­na­mi­ki mie­sięcz­nej (li­sto­pad – gru­dzień) za­no­to­wa­ły ser­wi­sy: sma­ker.pl (+291 tys. RU, +24%), dursz­lak.pl (+275 tys. RU, +20%) oraz ti­py.pl (+147 tys. RU, +8%).

 

Za sprze­daż po­wierzch­ni re­kla­mo­wej w ser­wi­sach li­fe­sty­lo­wych Gru­py In­te­ria
od­po­wia­da sieć re­kla­my ko­bie­cej pre­mium – AdSTYLE.
 

Skon­tak­tuj się z na­mi i do­wiedź się wię­cej.

 

*Źró­dło: Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius, gru­dzień 2014 – gru­dzień 2013, ka­te­go­ria „Styl ży­cia”.

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej