strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE

TAK SMAKUJE SUKCES!

Sma­ker.pl ze wzro­stem o 40% RU, w pierw­szej trój­ce ser­wi­sów ku­li­nar­nych!


TAK SMAKUJE SUKCES! Sma­ker.pl z wzro­stem o 40% RU i 37% PV w pierw­szej trój­ce ser­wi­sów ku­li­nar­nych!

 

W gru­dnio­wym ran­kin­gu Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius Sma­ker.pl – naj­więk­szy w pol­skim in­ter­ne­cie ku­lina­rny ser­wis tre­ściowy, no­tu­je po raz ko­lej­ny bar­dzo du­że wzro­sty. W po­rów­na­niu z grud­niem 2013 ser­wis ma:
  • aż o 40% wię­cej użytkowników (Real Users),
  • o po­nad 37% wię­cej odsłon (Page Views),
  • i aż o pra­wie 260% wię­cej od­słon kra­jo­wych mo­bil­nych.

 

Sma­ker.pl mo­że się tak­że po­chwa­lić wzro­stem cza­su spę­dza­ne­go przez użyt­kow­ni­ków na ser­wi­sie aż o 48% i AWANSEM do trój­ki naj­po­pu­lar­niej­szych ser­wi­sów ku­li­nar­nych (skok aż o czte­ry po­zy­cje). To wszyst­ko wy­da­rzy­ło się w ostat­nim ro­ku.

 

Po­nad 42,8 tys. za­re­je­stro­wa­nych pa­sjo­na­tów go­to­wa­nia pu­bli­ku­je w ser­wi­sie swo­je tre­ści i zdję­cia. In­ter­nau­ci do­da­li już bli­sko 30 tys. prze­pi­sów ku­li­nar­nych po­gru­po­wa­nych w pra­wie 224 tys. ksią­żek ku­char­skich i po­ru­szy­li nie­mal 3000 te­ma­tów na fo­rum. Sma­ker.pl da­je też moż­li­wość em­be­do­wa­nia ca­łych play­list ku­li­nar­nych z youtu­be­’a. Ma­my już pra­wie 2 tyś. fil­mów ku­li­nar­nych. Za­pra­sza­my na: http://smaker.pl/filmy.html,strona,162

 

W grud­niu 2014 ro­ku Gru­pa In­te­ria.pl po­zo­sta­je li­de­rem w ka­te­go­rii „Kuch­nia, go­to­wa­nie” – wy­prze­dza kon­ku­ren­tów o po­nad 1 mln RU, ok. 19 mi­lio­nów od­słon, po­nad 340 tys. go­dzin i po­nad 3,8 mln od­słon mo­bil­nych. W ra­mach Gru­py In­te­ria.pl do ka­te­go­rii „kuch­nia i go­to­wa­nie” wli­cza­ne są wy­ni­ki dwóch dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się ser­wi­sów: Dursz­lak.pl (wy­daw­nic­two Pho­enix Press) – naj­więk­szy pol­ski ser­wis blo­go­wy i Sma­ker.pl. W ran­kin­gu oglą­dal­no­ści po­szcze­gól­nych ser­wi­sów sma­ker.pl i dursz­lak.pl zaj­mu­ją czo­ło­we po­zy­cje – li­de­rem po­zo­sta­je dursz­lak.pl z 1,7 mln RU, sma­ker.pl z oglą­dal­no­ścią 1,5 mln RU zaj­mu­je trzecie miej­sce.

 

*Źró­dło: Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius, gru­dzień 2014, gru­dzień 2013, ka­te­go­ria „Kuch­nia, go­to­wa­nie”.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za sprze­daż re­klam w ser­wi­sie Sma­ker.pl od­po­wia­da sieć re­kla­my ko­bie­cej pre­mium AdSTYLE. Dla na­szych Sza­now­ny Klien­tów re­ko­men­du­je­my:

 

  • Kon­kur­sy – za­miesz­cza­ne w spe­cjal­nej sek­cji z opi­sem pro­duk­tów i po­ra­da­mi eks­per­tów,
  • E-bo­oki – in­te­rak­tyw­ną książ­kę ku­char­ską, bę­dą­cą te­ma­tycz­nym zbio­rem prze­pi­sów Klien­ta wraz ze zdję­cia­mi. E- bo­ok, po­za prze­pi­sa­mi, mo­że za­wie­rać tre­ści in­for­ma­cyj­no – edu­ka­cyj­ne ści­śle zwią­za­ne z cha­rak­te­rem ser­wi­su Sma­ker.pl,
  • Sek­cje de­dy­ko­wa­ną – stwo­rzo­ną na ba­zie ma­te­ria­łów Klien­ta w oto­cze­niu naj­wyż­szej ja­kości ma­te­ria­łów re­dak­cyj­nych.
 
W ce­lu uzy­ska­nia peł­nej ofer­ty han­dlo­wej za­pra­sza­my do kon­tak­tu z na­szym ze­spo­łem.

 

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej