strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Sty­lo­wy Ko­sme­tyk 2014

Sty­lo­wy Ko­sme­tyk 2014
Za­pra­sza­my do udzia­łu w IV edy­cji ple­bi­scy­tu. Naj­bar­dziej ak­tyw­ne ju­ry – użyt­kow­nicz­ki STYL.PL – wy­bio­rą naj­lep­szy ko­sme­tyk de­biu­tu­ją­cy na pol­skim ryn­ku w 2014 ro­ku.

Kon­kurs zo­stał stwo­rzo­ny z my­ślą o użyt­kow­nicz­kach por­ta­lu Styl.pl, któ­re w gąsz­czu wie­lu pro­duk­tów szu­ka­ją tych naj­bar­dziej war­to­ścio­wych i god­nych po­le­ce­nia. Ce­lem ple­bi­scy­tu jest wy­ło­nie­nie Sty­lo­wych Ko­sme­ty­ków, któ­re zo­sta­ną za­re­ko­men­do­wa­ne, ja­ko naj­lep­szy wy­bór spo­śród pre­pa­ra­tów do­stęp­nych na ryn­ku. Ple­bi­scyt sta­no­wi zna­ko­mi­tą oka­zję do po­twier­dze­nia ja­ko­ści Pań­stwa ko­sme­ty­ków, zwięk­sze­nia pro­mo­cji pro­duk­tów, bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku i umoc­nie­nia po­zy­cji ryn­ko­wej.

TOP MODEL Internetu! Nasz serwis Maxmodels.pl partnerem merytorycznym akcji!

TOP MODEL Internetu! 
Z po­­czą­t­kiem wrze­­śnia ru­­szył na­­bór do ko­n­ku­r­su na Top Mo­­del In­te­r­ne­­tu. Or­ga­­ni­­zu­­ją go INTERIA we współ­pra­cy z TVN. Par­t­ne­­rem me­­ry­­to­­ry­cz­nym ak­cji jest Ma­xMo­dels.pl – naj­więk­szy ser­wis zwią­za­ny z bran­żą mo­de­lin­go­wą. Je­go użyt­kow­ni­cy ry­wa­li­zu­ją o ty­­tuł TOP MODEL In­ter­ne­tu oraz wy­­stęp w fi­­na­­ło­­wym od­cin­ku pro­­gra­­mu „Top Mo­­de­­l”, któ­­ry zo­­sta­­nie wy­­e­mi­­to­­wa­­ny w te­­le­­wi­­zji TVN w li­­sto­­pa­­dzie.

STYLOWE ZAKUPY – największa modowa akcja rabatowa w Polsce! Zapraszamy już dziś.

Czas na Stylowe zakupy
STYL.PL przy­go­to­wał spe­cjal­ną sek­cję STYLOWE ZAKUPY po­wią­za­ną z NAJWIĘKSZĄ AKCJĄ RABATOWĄ w Pol­sce re­ali­zo­wa­ną przez luk­su­so­wy mie­sięcz­nik „Twój STYL” i ma­ga­zyn „GRAZIA”. Na­sze użyt­kow­nicz­ki szy­ku­ją­ce się do sza­lo­nych za­ku­pów znaj­dą tu wszyst­kie nie­zbęd­ne in­for­ma­cje.

1 2 3

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej