strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Smaker.pl liderem rankingu serwisów kulinarnych polskiej sieci!!!

Sma­ker.pl lide­rem ran­kingu 
ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci!!!

Sma­ker.pl to naj­po­pu­lar­niej­szy ser­wis wśród pasjo­na­tów goto­wa­nia! W ran­kingu ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci po raz kolejny znaj­duje się na pierw­szym miej­scu.

Styl.pl – luksusowy portal dla kobiet stał się responsywny.

Styl.pl – luk­su­sowy por­tal dla kobiet stał się respon­sywny. Zyskał też nowy wygląd i funk­cjo­nal­no­ści.

„Styl.pl zmie­nia nie tylko szatę gra­ficzną, ale także formę na w pełni respon­sywną, żeby być jesz­cze atrak­cyj­niej­szym dla użyt­kow­ni­ków. Zgod­nie z naj­now­szymi tren­dami znacz­nie upro­ści­li­śmy także nawi­ga­cję w por­talu, by dać inter­nau­tom szybki dostęp do wszyst­kich publi­ko­wa­nych przez nas tre­ści” – mówi Agnieszka Łopa­tow­ska, dyrek­tor sek­tora Life­style w Gru­pie Inte­ria.pl.

 

Smaker.pl numerem 1!!!

Sma­ker.pl nume­rem 1!!!
Ser­wis Sma­ker.pl kolejny mie­siąc zaj­muje pierw­sze miej­sce w ran­kingu ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci, notu­jąc pra­wie 1,3 mln RU oraz ponad 10 mln PV. Dru­gie miej­sce należy do Dursz­lak.pl. Ozna­cza to, że co trze­cia odsłona w pol­skim audy­to­wa­nym Inter­ne­cie w kate­go­rii kuli­na­ria­/go­to­wa­nie reali­zo­wana jest w Gru­pie Inte­ria.pl, która w czerwcu 2015 r. jest w dal­szym ciągu zde­cy­do­wa­nym lide­rem tej kate­go­rii i wyprze­dza kon­ku­ren­cję (Onet) pra­wie o 800 tys. RU i ponad 13 mln PV.

LIFESTYLE TO MY!

LIFESTYLE TO MY!

3. miej­sce w kate­go­rii i naj­więk­szy 19% wzrost liczby użyt­kow­ni­ków w porów­na­niu z kon­ku­ren­cją.

Smaker.pl na czele serwisów kulinarnych!!!

Sma­ker.pl na czele
ser­wi­sów kuli­nar­nych!!!

Spek­ta­ku­larny wzrost liczby użyt­kow­ni­ków o 35% rok/roku spra­wił, że ser­wis SMAKER.PL znaj­duje się obec­nie na pierw­szy miej­scu w ran­kingu ser­wisów kuli­nar­nych pol­skiej sieci zarówno pod wzglę­dem RU jak i odsłon!

Plebiscyt Stylowy Kosmetyk 2014 rozstrzygnięty!

Ple­­bi­­scyt Sty­­lowy Kosme­­tyk 2014
roz­strzy­gnięty!

Styl.pl już po raz czwarty nagro­­dził naj­ba­r­dziej sty­­lowe kosme­­tyki na pol­skim rynku. Do kon­kursu sta­­nęło ponad 600 pro­­du­k­tów, które nie tylko budzą zachwyt, ale poma­gają kobie­tom zachwy­cać.

Wznosimy się coraz wyżej

3. miej­sce w ka­te­go­rii Li­fe­sty­le
i 39% wię­cej użyt­kow­ni­ków!

 

W gru­dnio­wym ze­sta­wie­niu Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius ser­wi­sy li­fe­sty­lo­we Gru­py In­te­ria.pl od­no­to­wa­ły 39% dy­na­mi­kę wzro­stu Re­al Users rok do ro­ku. Je­ste­śmy na 3. miej­scu, ma­my po­nad 6 mln użyt­kow­ni­ków i pra­wie 185 mln od­słon w ka­te­go­rii „Styl ży­cia”.

 

TAK SMAKUJE SUKCES!

TAK SMAKUJE SUKCES!

Sma­ker.pl ze wzro­stem o 40% użytkowników i 37% odsłon, w pierw­szej trój­ce ser­wi­sów ku­li­nar­nych!


Sma­ker.pl – naj­więk­szy w pol­skim in­ter­ne­cie ku­li­nar­ny ser­wis tre­ścio­wy mo­że się tak­że po­chwa­lić wzro­stem aż o 48% cza­su spę­dza­ne­go przez użyt­kow­ni­ków na ser­wi­sie, aż o pra­wie 260% więk­szą ilo­ścią od­słon kra­jo­wych mo­bil­nych i AWANSEM wcią­gu 12. mie­się­cy do trój­ki naj­po­pu­lar­niej­szych ser­wi­sów ku­li­nar­nych (skok aż o czte­ry po­zy­cje).

Nowa aplikacja kulinarna smaker.pl dla pasjonatów gotowania!

No­wa apli­ka­cja ku­li­nar­na sma­ker.pl dla pa­sjo­na­tów go­to­wa­nia!


Sma­ker.pl to dar­mo­wa apli­ka­cja, w któ­rej co­dzien­nie znaj­dziesz no­we, spraw­dzo­ne prze­pi­sy na zna­ko­mi­te da­nia przy­go­to­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków Sma­ker.pl. Po­cząw­szy od śnia­dań, po­przez da­nia głów­ne, prze­ką­ski, aż do de­se­rów.

Serwisy AdStyle dystansują konkurencję!

Ser­wi­sy AdSTYLE
dy­stan­su­ją kon­ku­ren­cje!


W sierp­nio­wym ran­kin­gu Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius ser­wi­sy Sma­ker.pl i Dursz­lak.pl na­le­żą­ce do Gru­py Bau­er Me­dia i wcho­dzą­ce w skład sie­ci re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE, za­ję­ły po raz ko­lej­ny pierw­szą po­zy­cję w ka­te­go­rii „Kuch­nia i go­to­wa­nie”. Wy­prze­dzi­ły kon­ku­ren­tów o bli­sko 730 tys. re­al­nych użyt­kow­ni­ków o po­nad 9,8 mln od­słon, 230 tys. go­dzin i aż 1,9 mln od­słon mo­bil­nych. 

 

1 2 3

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej