strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Serwis Deccoria.pl pnie się w górę!

Ser­wis Dec­co­ria.pl pnie się w górę!

W paździer­niku 2016 padł dotych­cza­sowy rekord od początku ist­nie­nia ser­wisu – 1 312 026 uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków * odwie­dziło nasz ser­wis!

Kolejne serwisy sieci w RWD – Kobieta.Interia.pl MamDziecko.pl w nowej odsłonie

Kolejne serwisy sieci w RWD

 

Kobiece serwisy poradniczo-lifestylowe MamDziecko.interia.pl oraz Kobieta.interia.pl już w wersji responsywnej! 

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!

W paździer­niku 2016 jeste­śmy na­dal nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem kate­go­rii Kuli­na­ria / Goto­wa­nie, wyprze­dza­jąc kon­ku­ren­cję o bli­sko 700 tys. RU. Nasi użyt­kow­nicy gene­rują ponad 16 milio­nów odsłon wię­cej niż w ser­wi­sach naj­bliż­szego kon­ku­renta.

Smaker.pl liderem rankingu serwisów kulinarnych polskiej sieci!!!

Sma­ker.pl lide­rem ran­kingu 
ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci!!!

Sma­ker.pl to naj­po­pu­lar­niej­szy ser­wis wśród pasjo­na­tów goto­wa­nia! W ran­kingu ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci po raz kolejny znaj­duje się na pierw­szym miej­scu.

Styl.pl – luksusowy portal dla kobiet stał się responsywny.

Styl.pl – luk­su­sowy por­tal dla kobiet stał się respon­sywny. Zyskał też nowy wygląd i funk­cjo­nal­no­ści.

„Styl.pl zmie­nia nie tylko szatę gra­ficzną, ale także formę na w pełni respon­sywną, żeby być jesz­cze atrak­cyj­niej­szym dla użyt­kow­ni­ków. Zgod­nie z naj­now­szymi tren­dami znacz­nie upro­ści­li­śmy także nawi­ga­cję w por­talu, by dać inter­nau­tom szybki dostęp do wszyst­kich publi­ko­wa­nych przez nas tre­ści” – mówi Agnieszka Łopa­tow­ska, dyrek­tor sek­tora Life­style w Gru­pie Inte­ria.pl.

 

Smaker.pl numerem 1!!!

Sma­ker.pl nume­rem 1!!!
Ser­wis Sma­ker.pl kolejny mie­siąc zaj­muje pierw­sze miej­sce w ran­kingu ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci, notu­jąc pra­wie 1,3 mln RU oraz ponad 10 mln PV. Dru­gie miej­sce należy do Dursz­lak.pl. Ozna­cza to, że co trze­cia odsłona w pol­skim audy­to­wa­nym Inter­ne­cie w kate­go­rii kuli­na­ria­/go­to­wa­nie reali­zo­wana jest w Gru­pie Inte­ria.pl, która w czerwcu 2015 r. jest w dal­szym ciągu zde­cy­do­wa­nym lide­rem tej kate­go­rii i wyprze­dza kon­ku­ren­cję (Onet) pra­wie o 800 tys. RU i ponad 13 mln PV.

LIFESTYLE TO MY!

LIFESTYLE TO MY!

3. miej­sce w kate­go­rii i naj­więk­szy 19% wzrost liczby użyt­kow­ni­ków w porów­na­niu z kon­ku­ren­cją.

Smaker.pl na czele serwisów kulinarnych!!!

Sma­ker.pl na czele
ser­wi­sów kuli­nar­nych!!!

Spek­ta­ku­larny wzrost liczby użyt­kow­ni­ków o 35% rok/roku spra­wił, że ser­wis SMAKER.PL znaj­duje się obec­nie na pierw­szy miej­scu w ran­kingu ser­wisów kuli­nar­nych pol­skiej sieci zarówno pod wzglę­dem RU jak i odsłon!

Plebiscyt Stylowy Kosmetyk 2014 rozstrzygnięty!

Ple­­bi­­scyt Sty­­lowy Kosme­­tyk 2014
roz­strzy­gnięty!

Styl.pl już po raz czwarty nagro­­dził naj­ba­r­dziej sty­­lowe kosme­­tyki na pol­skim rynku. Do kon­kursu sta­­nęło ponad 600 pro­­du­k­tów, które nie tylko budzą zachwyt, ale poma­gają kobie­tom zachwy­cać.

Wznosimy się coraz wyżej

3. miej­sce w ka­te­go­rii Li­fe­sty­le
i 39% wię­cej użyt­kow­ni­ków!

 

W gru­dnio­wym ze­sta­wie­niu Me­ga­pa­nel PBI/Ge­mius ser­wi­sy li­fe­sty­lo­we Gru­py In­te­ria.pl od­no­to­wa­ły 39% dy­na­mi­kę wzro­stu Re­al Users rok do ro­ku. Je­ste­śmy na 3. miej­scu, ma­my po­nad 6 mln użyt­kow­ni­ków i pra­wie 185 mln od­słon w ka­te­go­rii „Styl ży­cia”.

 

1 2

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej