strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
  Aktualności
  Aktualności
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Serwis Deccoria.pl o 9% wgórę!

Serwis Deccoria.pl o 9% w górę!

 

W lutym 2018 w porównaniu do ubiegłego roku o 9% wzrosła liczba unikalnych użytkowników.

Nr 1 w KULINARIACH - Grupa Interia.pl!

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!


W lutym 2018 jeste­śmy na­dal nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem kate­go­rii Kuli­na­ria / Goto­wa­nie, wyprze­dza­jąc kon­ku­ren­cję o bli­sko 960 tys. RU.

Smaker z ogromną przewagą

Smaker z ogromną przewagą

W kate­go­rii ser­wi­sów kuli­nar­nych lide­rem, z ogromną prze­wagą nad kon­ku­ren­cją, został nale­żący do Inte­rii ser­wis Sma­ker, który ze wzro­stem 62,8% (1,8 mln użyt­kow­ni­ków) miał w grud­niu 2017 ponad 4,5 milio­nów użyt­kow­ni­ków – jako pierw­szy pol­ski ser­wis kuli­narny prze­ła­mu­jąc barierę 4 milio­nów.

Wzrost w kategorii Styl Życia

Wzrost w kategorii Styl Życia

W kate­go­rii Styl Życia Grupa Inte­ria.pl zano­to­wała 14-pro­cen­towy wzrost od grud­nia 2016 do grud­nia 2017, awan­su­jąc na trze­cią pozy­cję.

Smaker w czołówce europejskiej

Smaker w czołówce europejskiej

Nale­żący do Inte­rii ser­wis Sma­ker jest nie tylko nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem na rynku ser­wisów kuli­nar­nych w Pol­sce, pierw­szym który prze­kro­czył barierę 4 milio­nów użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie...

Serwis Deccoria.pl pnie się w górę!

Ser­wis Dec­co­ria.pl pnie się w górę!

W paździer­niku 2016 padł dotych­cza­sowy rekord od początku ist­nie­nia ser­wisu – 1 312 026 uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków * odwie­dziło nasz ser­wis!

Kolejne serwisy sieci w RWD – Kobieta.Interia.pl MamDziecko.pl w nowej odsłonie

Kolejne serwisy sieci w RWD

 

Kobiece serwisy poradniczo-lifestylowe MamDziecko.interia.pl oraz Kobieta.interia.pl już w wersji responsywnej! 

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!

W paździer­niku 2016 jeste­śmy na­dal nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem kate­go­rii Kuli­na­ria / Goto­wa­nie, wyprze­dza­jąc kon­ku­ren­cję o bli­sko 700 tys. RU. Nasi użyt­kow­nicy gene­rują ponad 16 milio­nów odsłon wię­cej niż w ser­wi­sach naj­bliż­szego kon­ku­renta.

Smaker.pl liderem rankingu serwisów kulinarnych polskiej sieci!!!

Sma­ker.pl lide­rem ran­kingu 
ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci!!!

Sma­ker.pl to naj­po­pu­lar­niej­szy ser­wis wśród pasjo­na­tów goto­wa­nia! W ran­kingu ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci po raz kolejny znaj­duje się na pierw­szym miej­scu.

Styl.pl – luksusowy portal dla kobiet stał się responsywny.

Styl.pl – luk­su­sowy por­tal dla kobiet stał się respon­sywny. Zyskał też nowy wygląd i funk­cjo­nal­no­ści.

„Styl.pl zmie­nia nie tylko szatę gra­ficzną, ale także formę na w pełni respon­sywną, żeby być jesz­cze atrak­cyj­niej­szym dla użyt­kow­ni­ków. Zgod­nie z naj­now­szymi tren­dami znacz­nie upro­ści­li­śmy także nawi­ga­cję w por­talu, by dać inter­nau­tom szybki dostęp do wszyst­kich publi­ko­wa­nych przez nas tre­ści” – mówi Agnieszka Łopa­tow­ska, dyrek­tor sek­tora Life­style w Gru­pie Inte­ria.pl.

 

1 2 3

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej