strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
ZOBACZ WIĘCEJ
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE
 
CENNIK
 
OFERTA
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM

 

Sku­tecz­na re­kla­ma pre­mium w seg­men­cie ko­bie­cym

 

Sieć re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE po­wsta­ła z my­ślą o wy­ma­ga­ją­cych re­kla­mo­daw­cach. Zapew­nia za­rów­no do­sko­na­łe oto­cze­nie kon­ten­to­we, jak i ela­stycz­ne oraz kre­atyw­ne roz­wią­zania re­kla­mo­we. W skład sie­ci wcho­dzą luk­su­so­we ser­wi­sy STYL.pl i GRAZIA.pl, Maxmodels.pl sku­pia­ją­cy oso­by zwią­za­ne z mo­dą, uro­dą i mo­de­lin­giem, pa­ren­tin­go­wy ser­wis MamDziecko.pl, po­rad­ni­ko­we Kobieta.intria.pl, Tipy.pl oraz Zdrowie.ŚwiatKobiety.pl, ser­wi­sy ku­li­nar­ne: Smaker.pl i Durszlak.pl oraz wnę­trzarska Deccoria.pl.

W ser­wi­sach sku­pio­nych w sie­ci re­kla­mo­daw­cy otrzy­mu­ją wy­so­kiej ja­ko­ści oto­cze­nie re­dakcyj­ne dla tre­ści, ja­kie chcą prze­ka­zać użyt­kow­ni­kom. Są to ma­te­ria­ły two­rzo­ne przez re­dakcje ser­wi­sów, jak rów­nież ar­ty­ku­ły za­czerp­nię­te z cza­so­pism Wy­daw­nic­twa Bau­er, m.in. luksu­so­wych mie­sięcz­ni­ków „Twój Styl” czy „PANI”.

AdSTYLE Ne­twork ofe­ru­je do­tar­cie do bar­dzo atrak­cyj­nej gru­py do­ce­lo­wej – nie­za­leż­nych ko­biet, cie­ka­wych świa­ta i tren­dów, od­waż­nych i go­to­wych na zmia­ny. Ko­biet otwar­tych na no­wo­ści, po­szu­ku­ją­cych po­głę­bio­nych in­for­ma­cji na te­mat uro­dy, mo­dy i sze­ro­ko po­ję­te­go sty­lu ży­cia, z na­ci­skiem na ku­li­na­ria i wnę­trza.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

AKTUALNOŚCI
Serwis Deccoria.pl pnie się w górę!

Ser­wis Dec­co­ria.pl pnie się w górę!

W paździer­niku 2016 padł dotych­cza­sowy rekord od początku ist­nie­nia ser­wisu – 1 312 026 uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków * odwie­dziło nasz ser­wis!

Kolejne serwisy sieci w RWD – Kobieta.Interia.pl MamDziecko.pl w nowej odsłonie

Kolejne serwisy sieci w RWD

 

Kobiece serwisy poradniczo-lifestylowe MamDziecko.interia.pl oraz Kobieta.interia.pl już w wersji responsywnej! 

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!

W paździer­niku 2016 jeste­śmy na­dal nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem kate­go­rii Kuli­na­ria / Goto­wa­nie, wyprze­dza­jąc kon­ku­ren­cję o bli­sko 700 tys. RU. Nasi użyt­kow­nicy gene­rują ponad 16 milio­nów odsłon wię­cej niż w ser­wi­sach naj­bliż­szego kon­ku­renta.

Smaker.pl liderem rankingu serwisów kulinarnych polskiej sieci!!!

Sma­ker.pl lide­rem ran­kingu 
ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci!!!

Sma­ker.pl to naj­po­pu­lar­niej­szy ser­wis wśród pasjo­na­tów goto­wa­nia! W ran­kingu ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci po raz kolejny znaj­duje się na pierw­szym miej­scu.

Więcej informacji

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej