strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
ZOBACZ WIĘCEJ
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE
 
CENNIK
 
OFERTA
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM

 

Sku­tecz­na re­kla­ma pre­mium w seg­men­cie ko­bie­cym

 

Sieć re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE po­wsta­ła z my­ślą o wy­ma­ga­ją­cych re­kla­mo­daw­cach. Zapew­nia za­rów­no do­sko­na­łe oto­cze­nie kon­ten­to­we, jak i ela­stycz­ne oraz kre­atyw­ne roz­wią­zania re­kla­mo­we. W skład sie­ci wcho­dzą luk­su­so­we ser­wi­sy STYL.pl i GRAZIA.pl, Maxmodels.pl sku­pia­ją­cy oso­by zwią­za­ne z mo­dą, uro­dą i mo­de­lin­giem, pa­ren­tin­go­wy ser­wis MamDziecko.pl, po­rad­ni­ko­we Kobieta.intria.pl, Tipy.pl oraz Zdrowie.ŚwiatKobiety.pl, ser­wi­sy ku­li­nar­ne: Smaker.pl i Durszlak.pl oraz wnę­trzarska Deccoria.pl.

W ser­wi­sach sku­pio­nych w sie­ci re­kla­mo­daw­cy otrzy­mu­ją wy­so­kiej ja­ko­ści oto­cze­nie re­dakcyj­ne dla tre­ści, ja­kie chcą prze­ka­zać użyt­kow­ni­kom. Są to ma­te­ria­ły two­rzo­ne przez re­dakcje ser­wi­sów, jak rów­nież ar­ty­ku­ły za­czerp­nię­te z cza­so­pism Wy­daw­nic­twa Bau­er, m.in. luksu­so­wych mie­sięcz­ni­ków „Twój Styl” czy „PANI”.

AdSTYLE Ne­twork ofe­ru­je do­tar­cie do bar­dzo atrak­cyj­nej gru­py do­ce­lo­wej – nie­za­leż­nych ko­biet, cie­ka­wych świa­ta i tren­dów, od­waż­nych i go­to­wych na zmia­ny. Ko­biet otwar­tych na no­wo­ści, po­szu­ku­ją­cych po­głę­bio­nych in­for­ma­cji na te­mat uro­dy, mo­dy i sze­ro­ko po­ję­te­go sty­lu ży­cia, z na­ci­skiem na ku­li­na­ria i wnę­trza.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

AKTUALNOŚCI
Styl.pl – luksusowy portal dla kobiet stał się responsywny.

Styl.pl – luk­su­sowy por­tal dla kobiet stał się respon­sywny. Zyskał też nowy wygląd i funk­cjo­nal­no­ści.

„Styl.pl zmie­nia nie tylko szatę gra­ficzną, ale także formę na w pełni respon­sywną, żeby być jesz­cze atrak­cyj­niej­szym dla użyt­kow­ni­ków. Zgod­nie z naj­now­szymi tren­dami znacz­nie upro­ści­li­śmy także nawi­ga­cję w por­talu, by dać inter­nau­tom szybki dostęp do wszyst­kich publi­ko­wa­nych przez nas tre­ści” – mówi Agnieszka Łopa­tow­ska, dyrek­tor sek­tora Life­style w Gru­pie Inte­ria.pl.

 

Smaker.pl numerem 1!!!

Sma­ker.pl nume­rem 1!!!
Ser­wis Sma­ker.pl kolejny mie­siąc zaj­muje pierw­sze miej­sce w ran­kingu ser­wi­sów kuli­nar­nych pol­skiej sieci, notu­jąc pra­wie 1,3 mln RU oraz ponad 10 mln PV. Dru­gie miej­sce należy do Dursz­lak.pl. Ozna­cza to, że co trze­cia odsłona w pol­skim audy­to­wa­nym Inter­ne­cie w kate­go­rii kuli­na­ria­/go­to­wa­nie reali­zo­wana jest w Gru­pie Inte­ria.pl, która w czerwcu 2015 r. jest w dal­szym ciągu zde­cy­do­wa­nym lide­rem tej kate­go­rii i wyprze­dza kon­ku­ren­cję (Onet) pra­wie o 800 tys. RU i ponad 13 mln PV.

LIFESTYLE TO MY!

LIFESTYLE TO MY!

3. miej­sce w kate­go­rii i naj­więk­szy 19% wzrost liczby użyt­kow­ni­ków w porów­na­niu z kon­ku­ren­cją.

Więcej informacji

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej