strona główna  |  mapa serwisu
AdStyle Network  
ZOBACZ WIĘCEJ
 
AdSTYLE Network - DZIAŁ REKLAMY
 
Tel. +48225951657
email: biuro@adstyle.pl
WYŚLIJ ZAPYTANIE
 
CENNIK
 
OFERTA
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM DESKTOP
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM MOBILE
 
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM

 

Sku­tecz­na re­kla­ma pre­mium w seg­men­cie ko­bie­cym

 

Sieć re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE po­wsta­ła z my­ślą o wy­ma­ga­ją­cych re­kla­mo­daw­cach. Zapew­nia za­rów­no do­sko­na­łe oto­cze­nie kon­ten­to­we, jak i ela­stycz­ne oraz kre­atyw­ne roz­wią­zania re­kla­mo­we. W skład sie­ci wcho­dzą luk­su­so­we ser­wi­sy STYL.pl, Maxmodels.pl sku­pia­ją­cy oso­by zwią­za­ne z mo­dą, uro­dą i mo­de­lin­giem, pa­ren­tin­go­wy ser­wis MamDziecko.interia.pl, po­rad­ni­ko­we Kobieta.intria.pl, Tipy.pl, ser­wi­sy ku­li­nar­ne: Smaker.pl i Durszlak.pl oraz wnę­trzarska Deccoria.pl.

W ser­wi­sach sku­pio­nych w sie­ci re­kla­mo­daw­cy otrzy­mu­ją wy­so­kiej ja­ko­ści oto­cze­nie re­dakcyj­ne dla tre­ści, ja­kie chcą prze­ka­zać użyt­kow­ni­kom. Są to ma­te­ria­ły two­rzo­ne przez re­dakcje ser­wi­sów, jak rów­nież ar­ty­ku­ły za­czerp­nię­te z cza­so­pism Wy­daw­nic­twa Bau­er, m.in. luksu­so­wych mie­sięcz­ni­ków „Twój Styl” czy „PANI”.

AdSTYLE Ne­twork ofe­ru­je do­tar­cie do bar­dzo atrak­cyj­nej gru­py do­ce­lo­wej – nie­za­leż­nych ko­biet, cie­ka­wych świa­ta i tren­dów, od­waż­nych i go­to­wych na zmia­ny. Ko­biet otwar­tych na no­wo­ści, po­szu­ku­ją­cych po­głę­bio­nych in­for­ma­cji na te­mat uro­dy, mo­dy i sze­ro­ko po­ję­te­go sty­lu ży­cia, z na­ci­skiem na ku­li­na­ria i wnę­trza.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

AKTUALNOŚCI
Serwis Deccoria z nowymi funkcjonalnościami

Serwis Deccoria z nowymi funkcjonalnościami.

Nale­żący do Inte­rii ser­wis wnę­trzar­ski Dec­co­ria.pl prze­szedł meta­mor­fozę – odświe­żo­nej sza­cie gra­ficz­nej towa­rzy­szą nowe, przy­ja­zne użyt­kow­ni­kowi funk­cjo­nal­no­ści, w tym moż­li­wość per­so­na­li­za­cji pro­fili i zakła­da­nia kont fir­mo­wych.

Smaker na pierwszym miejscu!

Smaker na pierwszym miejscu!

 

Należący do Interii serwis Smaker utrzymuje pierwszą pozycję wśród serwisów kategorii Kuchnia, gotowanie od sierpnia 2017 r. – w maju br. odwiedziło go ponad 3,5 mln użytkowników sieci.

Serwis Deccoria.pl o 9% wgórę!

Serwis Deccoria.pl o 9% w górę!

 

W lutym 2018 w porównaniu do ubiegłego roku o 9% wzrosła liczba unikalnych użytkowników.

Nr 1 w KULINARIACH - Grupa Interia.pl!

Nr 1 w KULINARIACH – Grupa Interia.pl!


W lutym 2018 jeste­śmy na­dal nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem kate­go­rii Kuli­na­ria / Goto­wa­nie, wyprze­dza­jąc kon­ku­ren­cję o bli­sko 960 tys. RU.

Smaker z ogromną przewagą

Smaker z ogromną przewagą

W kate­go­rii ser­wi­sów kuli­nar­nych lide­rem, z ogromną prze­wagą nad kon­ku­ren­cją, został nale­żący do Inte­rii ser­wis Sma­ker, który ze wzro­stem 62,8% (1,8 mln użyt­kow­ni­ków) miał w grud­niu 2017 ponad 4,5 milio­nów użyt­kow­ni­ków – jako pierw­szy pol­ski ser­wis kuli­narny prze­ła­mu­jąc barierę 4 milio­nów.

Wzrost w kategorii Styl Życia

Wzrost w kategorii Styl Życia

W kate­go­rii Styl Życia Grupa Inte­ria.pl zano­to­wała 14-pro­cen­towy wzrost od grud­nia 2016 do grud­nia 2017, awan­su­jąc na trze­cią pozy­cję.

Smaker w czołówce europejskiej

Smaker w czołówce europejskiej

Nale­żący do Inte­rii ser­wis Sma­ker jest nie tylko nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem na rynku ser­wisów kuli­nar­nych w Pol­sce, pierw­szym który prze­kro­czył barierę 4 milio­nów użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie...

Więcej informacji

 AdSTYLE NETWORK jest częścią Grupy INTERIA

AdSTYLE Network
jest częścią GRUPY INTERIA.PL

Poleć stronę Zgłoś błąd   Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Branży Internetowej